Marrëveshjet kolektive: një rritje e pagës dhe një bonus i krijuar në mënyrë retroaktive

Një punonjës, shofer-marrës në një kompani transporti publik, u pushua nga puna për sjellje të pahijshme më 28 janar 2015. Ai kishte sekuestruar gjykatën industriale të pretendimeve të ndryshme.

Ai pretendoi veçanërisht përfitimin e rritjes së pagës bazë, si dhe bonusin, që parashikonte një memorandum mirëkuptimi për ZKA 2015, i nënshkruar më 8 tetor 2015 për drejtuesit e mjeteve. E veçanta e tij: bonusi ishte retroaktiv.

Në mënyrë të detajuar në marrëveshje thuhej:

(në nenin 1 të tij me titull "Rritja e pagave për të gjithë punëtorët, shoferët-mbledhësit dhe shërbimin teknik)": " Rritja, prapavepruese ndaj 1 janarit 2015, prej 0,6% të pagës bazë "; (në nenin 8 me titull "Krijimi i një bonusi të Shtunën për marrjen e shoferëve"): " Në mënyrë retroaktive deri më 1 janar 2015, krijohet një premium shërbimi i së Shtunës prej 2 eurosh. Ky bonus i jepet shoferit që kryen një shërbim të Shtunën e punës '.

Punëdhënësi refuzoi të zbatonte këto dispozita kontraktuale për punëmarrësin. Ai argumentoi se një marrëveshje e re kolektive është e zbatueshme vetëm për kontratat e punës në fuqi në kohën e…