Pensioni progresiv: personi që siguron një aktivitet me kohë të pjesshme

Skema e pensionit progresiv është e hapur për punonjësit që plotësojnë kushtet e mëposhtme:

punë me kohë të pjesshme në kuptim të nenit L. 3123-1 të Kodit të Punës; të kenë mbushur moshën minimale ligjore të pensionit (62 vjeç për të siguruarit e lindur më 1 janar 1955 dhe pas saj) të reduktuar me 2 vjet, pa mund të jetë më pak se 60 vjeç; justifikojnë një kohëzgjatje prej 150 tremujorësh të sigurimit të pleqërisë dhe periudhave të njohura si ekuivalente (Kodi i Sigurimeve Shoqërore, neni L. 351-15).

Ky sistem lejon punëtorët të ushtrojnë veprimtari të zvogëluar ndërsa përfitojnë nga një pjesë e pensionit të tyre të daljes në pension. Kjo pjesë e pensionit ndryshon në varësi të kohëzgjatjes së punës me kohë të pjesshme.

Shqetësimi është që brenda kuptimit të Kodit të Punës, konsiderohen me kohë të pjesshme, punonjësit që kanë një kohë më të shkurtër pune:

për kohëzgjatjen ligjore të 35 orëve në javë ose për kohëzgjatjen e përcaktuar me marrëveshje kolektive (degë ose marrëveshje kompanie) ose për kohëzgjatjen e punës të zbatueshme në kompaninë tuaj nëse kohëzgjatja është më pak se 35 orë; në kohëzgjatjen mujore që rezulton,