Aktiviteti i pjesshëm: normat e zbatueshme

Sot, shkalla e orës së lejimit të veprimtarisë së pjesshme sipas ligjit të përbashkët është vendosur në 60% të pagës referuese bruto për orë, e kufizuar në 4,5 paga minimale në orë. Kjo normë është 70% për kompanitë në sektorë të mbrojtur dhe të lidhur me to, kompani të mbyllura plotësisht ose pjesërisht, qendra në zonën e pellgut ujëmbledhës, etj.

Shkalla e dëmshpërblimit të pjesshëm të veprimtarisë që paguhet për punonjësit përcaktohet në 70% të shpërblimit të referencës bruto të kufizuar në 4,5 paga minimale deri më 30 Prill 2021. Kjo bën që një pagesë e mbetur prej 15% për kompanitë të cilat varen nga regjimi i ligjit të përbashkët dhe një zero mbetet e ngarkueshme për kompanitë e mbrojtura.

Aktiviteti i pjesshëm: 100% mbulim në kushte të caktuara për 16 departamentet nën mbikëqyrje të zgjeruar

Pas njoftimeve të Kryeministrit të 18 Marsit, Ministria e Punës sapo ka njoftuar se kompanitë që u nënshtrohen kufizimeve të hapjes ose të vendosura në 16 departamentet e prekura nga kufizimet e përforcuara të shëndetit, në kushte të caktuara, do të jenë në gjendje të përfitojnë nga një përgjegjës prej 100% të veprimtarisë së pjesshme.

Kështu, institucionet e hapura për publikun (ERP) të cilat janë të mbyllura administrativisht (dyqane, etj.)