Objektivi i këtij MOOC është që thjesht t'i qaset nocioneve themelore të procedurës penale.

Ne do të ecim me gjykimin penal duke u ndalur në mënyrën se si janë evidentuar veprat, kërkimi i autorëve të tyre, mbledhja e provave të fajësisë së tyre të mundshme, së fundi rregullat që rregullojnë ndjekjen dhe gjykimin e tyre.

Kjo do të na shtyjë të studiojmë rolin e shërbimeve hetimore dhe kuadrin ligjor të ndërhyrjeve të tyre, autoritetet gjyqësore nën autoritetin e të cilave veprojnë, vendin dhe të drejtat përkatëse të palëve në procedurë.

Më pas do të shohim se si janë organizuar gjykatat dhe vendin e provës në gjykim.

Do të nisemi nga parimet kryesore që strukturojnë procedurën penale dhe, duke u zhvilluar, do të ndalemi në një sërë temash, të cilat shpesh keqtrajtohen kur përmenden në media: parashkrimi, të drejtat e mbrojtjes, prezumimi i pafajësisë, ndalim policor, bindje intime, kontrolle identiteti, paraburgim dhe të tjera….

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Kush duhet të paguajë për maskat e detyrueshme në biznes?