Deri në fund të këtij kursi, ju do të jeni në gjendje të:

  • Pse të bëjë bazat e të dhënave relacionale nuk janë gjithmonë të përshtatshme për sistemet e të dhënave të mëdha që janë vendosur në kontekste të të dhënave të mëdha.
  • Pse gjuha python është një gjuhë e përdorur gjerësisht në fushën e përpunimit të sasive të mëdha të të dhënave. Ky kurs ju prezanton me programimin me këtë gjuhë, veçanërisht duke përdorur bibliotekën Me gunga.
  • Çfarë analizash statistikore kërkojnë përpunim dhe parashikim të madh të të dhënave.

Ky trajnim ju ofron konceptet bazë në statistikë të tilla si:

  • variablat e rastësishëm,
  • llogaritja diferenciale,
  • funksionet konvekse,
  • problemet e optimizimit,
  • modelet e regresionit.

Këto baza zbatohen në një algoritëm klasifikimi në Perceptroni.