Arkivimi i certifikatave CSPN bën të mundur marrjen parasysh të evolucionit të shpejtë dhe të vazhdueshëm të teknikave të kërcënimit dhe sulmit.

Periudha e vlefshmërisë së një certifikate CSPN tani është vendosur në 3 vjet, ajo më pas arkivohet automatikisht.
Ky veprim i qendrës kombëtare të certifikimit bën të mundur sigurimin e konsistencës me dispozitat e marra nga Akti i Sigurisë Kibernetike, në këndvështrimin që kjo metodologji vlerësimi të korrespondojë në vitet në vijim me një skemë të re evropiane.

Kjo qasje është gjithashtu pjesë e ratifikimit të ardhshëm të marrëveshjes franko-gjermane të njohjes për certifikatat CSPN dhe ekuivalentët e tyre gjermanë BSZ (Beschleunigte Sicherheitszertifizierung, Certifikimi i Përshpejtuar i Sigurisë); ku certifikatat BSZ kanë një periudhë vlefshmërie 2 vjet.