Duke marrë këtë kurs, ju do të keni një pasqyrë globale të kontabilitetit të menaxhimit dhe do të jeni në gjendje të kuptoni aspektet e ndryshme të tij:

  • Si të kaloni nga kontabiliteti financiar në kontabilitetin e menaxhimit?
  • Si të vendosni një model të llogaritjes së kostos?
  • Si të llogarisni pikën tuaj të reduktimit?
  • Si të vendosni një buxhet dhe të krahasoni një parashikim me atë aktual?
  • Si të zgjidhni midis metodave të ndryshme të llogaritjes?

Në fund të këtij MOOC, ju do të jeni autonom në vendosjen e modeleve të llogaritjes në një fletëllogaritëse.

Ky kurs është i destinuar për të gjithë ata që kanë interes në Kontabilitetin e Menaxhimit: ai është veçanërisht i përshtatshëm për personat të cilëve u kërkohet të bëjnë llogaritjet e kostos, në rastin e trajnimit ose aktivitetit të tyre profesional. Mund të ndiqet edhe nga ata që janë kureshtarë apo të interesuar për këtë disiplinë. Prandaj, ky MOOC i dedikohet të gjithë atyre që janë të interesuar në llogaritjet e kostos dhe që duan të kuptojnë më mirë funksionimin e një kompanie.