Marrëveshje kolektive: një marrëveshje kompanie e cila zvogëlon pagesën e largimit në rast të paaftësisë

Një punonjës, agjent tregtar në një linjë ajrore, ishte pushuar nga puna për paaftësi dhe pamundësi riklasifikimi.

Ajo kishte sekuestruar prud'hommes për të marrë një kujtesë për pagesën e largimit.

Në këtë rast, një marrëveshje mbi kompaninë kishte vendosur një dëmshpërblim për shkëputje, shuma e së cilës ndryshonte sipas arsyes së pushimit nga puna:

  • nëse punonjësi pushohej nga puna për një arsye që nuk ishte disiplinore ose paaftësie, marrëveshja parashikonte që shuma maksimale e pagës së largimit mund të ishte deri në 24 muaj pagë;
  • nga ana tjetër, nëse punonjësi pushohej nga puna, qoftë për sjellje të keqe apo për paaftësi, marrëveshja e shoqërisë i referohej kontratës kolektive për personelin tokësor në shoqëritë e transportit ajror (neni 20), e cila kufizon pagën e largimit prej 18 muajsh.

Për punonjësin, i cili ishte përjashtuar nga tavani 24 mujor i parashikuar nga…