A duhet që babai ose prindi i dytë i një fëmije të përfitojnë nga të njëjtat të drejta dhe mbrojtje si nëna? Pyetja është aktuale pasi fatura e financimit të sigurimeve shoqërore për vitin 2021 planifikon të shtrihet në njëzet e pesë ditë, duke përfshirë shtatë ditë të detyrueshme, kohëzgjatjen e pushimit të atësisë ose kujdesit për fëmijë ( plus 3 ditët e lejes së lindjes). Ndërsa mbrojtjet e dhëna para lindjes së fëmijës mbeten të rezervuara për gratë shtatzëna, ato të dhëna pas lindjes ndahen gjithnjë e më shumë me prindin e dytë, në emër të parimit të barazisë. Ky është veçanërisht rasti me mbrojtjen ndaj largimit nga puna.

Kodi i punës organizon mbrojtjen e punësimit të grave shtatzëna dhe nënave të reja: largimi nga puna është i ndaluar gjatë periudhës së pushimit të lehonisë; për kohëzgjatjen e shtatzënisë dhe dhjetë javët pas kthimit të punonjësit në kompani, kjo kushtëzohet nga sjellje serioze ose pamundësia e mbajtjes së kontratës për një arsye që nuk lidhet me shtatzëninë dhe lindjen e fëmijës (C . trav., art. L. 1225-4). Gjykatësi i Komunitetit sqaroi se direktiva në origjinën e tyre