Që nga viti 2016, disa universitete dhe shkolla të mëdha kanë ofruar MOOC për të mbështetur nxënësit e shkollave të mesme në drejtimin e tyre në karrierë. Këto MOOC janë krijuar në mënyrë që ekipet edukative të mund të përdorin përmbajtjen e tyre si pjesë e aktiviteteve brenda shkollës.

Këto MOOC janë mjete në shërbim të ekipeve mësimore brenda kuadrit të orëve të dedikuara për orientim dhe i lejojnë studentët të marrin pronësinë e lëndëve dhe kurseve.

Objektivi i këtij MOOC është të mbështesë ekipet arsimore të shkollave të mesme në përdorimin e MOOC-ve ndihmëse udhëzuese, në mënyrë që të kombinojë MOOC me aktivitetet në klasë dhe të sigurojë një përgjigje të përshtatur me profilet dhe pritshmëritë e nxënësve. , për hir të personalizimit të mbështetje udhëzuese.

Ai i lejon ata që nuk janë të njohur me MOOC-të, të japin bazat e nevojshme për zbulimin e MOOC-ve në FUN dhe të shoqërojnë në përdorimin e MOOC-ve si një mjet ndihmës orientues.