Kompanitë me 50 deri në 250 punonjës kanë vetëm disa ditë për të llogaritur ato indeksi i barazisë gjinore. Ky mjet, i krijuar në bazë të ligjit të 5 shtatorit 2018 për lirinë për të zgjedhur një të ardhme profesionale, u lejon punëdhënësve të matin se ku qëndrojnë në këtë fushë.

Në formën e një rezultati nga 100, indeksi përbëhet nga katër kritere - pesë për kompanitë me më shumë se 250 punonjës - të cilët vlerësojnë pabarazitë midis grave dhe burrave: hendeku i pagës (40 pikë), ndryshimi në shpërndarjen e rritje vjetore (20 pikë), numri i punonjësve u rrit në kthimin e tyre nga pushimi i lehonisë (15 pikë), vendi i grave në mesin e 10 më të paguarve (10 pikë) dhe, për kompanitë në më shumë se 250 punonjës, diferenca në shpërndarja e promovimeve (15 pikë).