Kjo gjurmë u përditësua për herë të fundit më 21/01/2024.

Pronari i kësaj faqe interneti është:

comme-un-pro.fr
.
Francë
Posta elektronike: 
Numër telefoni:.

Përfaqësuesi(t) ligjor i comme-un-pro.fr:

Tranquillus –tranquillus.france@comme-un-pro.fr

1. Gjeneral

Ne as nuk jemi të gatshëm dhe as të detyruar të marrim pjesë në procedurat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve përpara një bordi të arbitrazhit të konsumatorit.

2. Informacioni i mëposhtëm është i detyrueshëm sipas ligjit gjerman.