Aktiviteti i pjesshëm: regjimi i së drejtës zakonore

Norma për orë për llogaritjen e kompensimit të pjesshëm të aktivitetit të ligjit zakonor mbetet e vendosur në 60% të pagës referente bruto, e kufizuar në 4,5 orë paga minimale.

Shkalla e aplikuar për llogaritjen e dëmshpërblimit të paguar për punonjësit mbahet në 70% të shpërblimit të referencës bruto, e kufizuar në 4,5 paga minimale në orë deri më 30 Prill.

Çfarë e bën një mbetje të varur, për punëdhënësit të varur nga sistemi i së drejtës zakonore, prej 15%. Ky nivel i mbështetjes, për momentin, është planifikuar deri më 30 prill.

Shkalla prej 36% e lejimit të aktivitetit të pjesshëm duhet të zbatohet teorikisht nga 1 maj 2021.

Aktiviteti i pjesshëm: sektorë të mbrojtur (anekset 1 dhe 2 ose S1 dhe S1bis)

Punëdhënësit aktiviteti kryesor i të cilave shfaqet në:

lista e referuar si shtojca 1 ose S1 që përfshin në veçanti sektorët e turizmit, hotelit, hotelierisë, sportit, kulturës, transportit të udhëtarëve dhe ngjarjeve; lista e quajtur aneksi 2 ose S1bis i cili bashkon të ashtuquajturit sektorë të lidhur dhe veprimtaria kryesore e të cilave shfaqet në aneksin 2 dhe që ka pësuar një rënie të caktuar të ...