Ndërkohë që gati 20% e popullsisë franceze ndiqet për një sëmundje kronike, disa milionë të rinj, nga kopshti në universitet, nxënës apo studentë, përpiqen çdo ditë të vazhdojnë shkollën apo kursin e tyre universitar. Këto grupe, të parandaluara potencialisht nga një situatë e paaftësisë së përkohshme ose afatgjatë të lidhur me një sëmundje, në një numër të madh rastesh kërkojnë mbështetjen e duhur për të cilën duhet të trajnohet personeli mësimdhënës dhe mbikëqyrës. MOOC "Për një shkollë gjithëpërfshirëse nga çerdhe në arsimin e lartë" dëshiron në këtë kontekst të ofrojë njohuri bazë dhe/ose të avancuara mbi mbështetjen arsimore për të mësuarit e nxënësve dhe studentëve të monitoruar për situata të paaftësisë të lidhura me sëmundje të rënda kronike (duke përfshirë kancerin dhe / ose sëmundje të rralla).

Veçanërisht korale, ai u jep fjalën profesionistëve të arsimit (mësues, mësues specialistë, nxënës shoqërues ose studentë me aftësi të kufizuara), punonjësve socialë dhe profesionistëve mbështetës (ndërmjetësues shëndetësor, punonjës social), mjekë specialistë dhe mësues-kërkues.