Marrëveshjet kolektive: si t'i drejtohemi aktivitetit të pjesshëm afatgjatë (APLD)?

Aktiviteti i pjesshëm afatgjatë (i njohur si APLD) i quajtur edhe “aktiviteti i reduktuar për punësim të vazhdueshëm (ARME)” është një sistem i bashkëfinancuar nga shteti dhe UNEDIC. Vokacioni i tij: t'u mundësojë kompanive që përballen me një reduktim afatgjatë të aktivitetit të reduktojnë orët e punës. Në këmbim, kompania duhet të marrë disa angazhime, veçanërisht në drejtim të mbajtjes së punësimit.

Nuk kërkohen kritere të madhësisë apo sektorit të aktivitetit. Megjithatë, për të ngritur këtë sistem, punëdhënësi duhet të mbështetet në një marrëveshje themelimi, kompanie ose grupi, ose, sipas rastit, një marrëveshje dege të zgjeruar. Në rastin e fundit, punëdhënësi harton një dokument në përputhje me përcaktimet e marrëveshjes së degës.

Punëdhënësi duhet gjithashtu të marrë vërtetimin ose miratimin nga Administrata. Në praktikë, ai ia transmeton kontratën kolektive (ose dokumentin e njëanshëm) në DIRECCTE-në e tij.

Më pas DIRECCTE ka 15 ditë (për të vërtetuar marrëveshjen) ose 21 ditë (për të miratuar dokumentin). Nëse dosja e tij pranohet, punëdhënësi mund të përfitojë nga sistemi për një periudhë 6-mujore të rinovueshme, me maksimum 24 muaj, radhazi ose jo, për një periudhë 3-vjeçare radhazi.

Në praktikë…