Koha shtesë: parimi

Koha shtesë është orët e punuara përtej kohës ligjore të punës prej 35 orësh (ose kohë e konsideruar ekuivalente) për një punonjës me kohë të plotë.

Puna jashtë orarit sjell rritjen e pagave. Kjo rritje sigurohet nga një marrëveshje e ndërmarrjes ose, në mungesë të kësaj, nga marrëveshja e degës. Marrëveshja e kompanisë ka përparësi mbi marrëveshjen e degës. Normat e ngritjes nuk mund të jenë më pak se 10%.

Në mungesë të një dispozite kontraktuale, koha e tepërt e punës rrit rritjen e pagave për:

25% për 8 orët e para të punës jashtë orarit; 50% për orët në vijim. Koha shtesë: ato nuk sjellin vetëm pagë primi

Koha e tepërt e punës krijon të drejtën për një rritje të pagës ose, kur është e zbatueshme, për pushim ekuivalent kompensues (Kodi i Punës, neni L. 3121-28).

Dosja e pagave përmend numrin e orëve të punës me të cilat lidhet paga. Nëse punonjësi punon jashtë orarit, duhet të dalloni në fletën e pagave të tij orët e paguara në normën normale dhe ato që përfshijnë një rritje për orët shtesë (Kodi i Punës, neni R. 3243-1).

Pagesa e primit nuk bën

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Bazat e Projektit 2016