Deri në fund të këtij kursi, ju do të jeni në gjendje të:

  • argumentojnë interesin e zhvillimit të promovimit të shëndetit në një klub sportiv
  • përshkruani karakteristikat kryesore të modelit socio-ekologjik dhe qasjen e klubeve sportive që promovojnë shëndetin (PROSCeSS)
  • e bazojnë veprimin/projektin e tyre për promovimin e shëndetit në një qasje PROCeSS
  • identifikojnë partneritetet për të ngritur projektin e tyre të promovimit të shëndetit

Përshkrim

Klubi sportiv është një vend jete që mirëpret një numër të madh pjesëmarrësish, në të gjitha moshat. Kështu, ajo ka potencial për të përmirësuar shëndetin dhe mirëqenien e anëtarëve të saj. Ky MOOC ju jep elementët kryesorë për të ngritur një projekt për promovimin e shëndetit brenda klubit sportiv.

Qasja pedagogjike bazohet në ushtrime dhe situata praktike, për të zbatuar elementet teorike. Ato plotësohen me dëshmi nga klubet sportive, studime të rasteve dhe mjete, si dhe shkëmbime ndërmjet pjesëmarrësve.