Deri në fund të këtij kursi, ju do të jeni në gjendje të:

  • Mësoni duke marrë parasysh kufizimet njohëse të studentëve.
  • Mësoni në një mënyrë që promovon mbajtjen afatgjatë të kujtesës.
  • Identifikoni përcaktuesit e sjelljes përçarëse.
  • Vendosni një strategji për menaxhimin e sjelljes së nxënësve.
  • Identifikoni praktikat që ndikojnë në motivimin e nxënësve.
  • Promovoni motivimin e brendshëm, vetë-rregullimin e të mësuarit dhe zhvilloni strategji meta-konjitive tek studentët tuaj.

Përshkrim

Ky Mooc synon të përfundojë trajnimin për psikologjinë e mësuesve. Ai mbulon 3 tema shumë specifike, të cilat kuptohen shumë mirë falë dekadave të kërkimit në psikologji dhe që janë absolutisht thelbësore për mësuesit:

  • Kujtesa
  • Sjellja
  • motivimi.

Këto 3 lëndë u zgjodhën për rëndësinë e tyre të brendshme dhe për interesin e tyre transversal: ato janë të rëndësishme në të gjitha lëndët dhe në të gjitha nivelet e shkollimit, nga kopshti deri në arsimin e lartë. Ato kanë të bëjnë me 100% të mësuesve.