Tre dekrete, të marra në zbatim të ligjit të 6 gushtit 2019 mbi transformimin e shërbimit publik, përmirësojnë rekrutimin, integrimin dhe zhvillimin e karrierës së personat me aftësi të kufizuara në shërbimin publik.

Themelimi në fund të kontratës së praktikës

Një dekret i botuar më 7 maj në Fletoren Zyrtare lehtësi vendosjen e personave me aftësi të kufizuara të cilët kanë përfunduar një kontratë mësimi në shërbimin publik. Ata do të jenë në gjendje të përfitojnë nga qasja e drejtpërdrejtë në një pozicion nga një procedurë e veçantë.

Kandidatët duhet të dërgojnë kërkesën e tyre për mandat të paktën tre muaj para përfundimit të kontratës së tyre të praktikës tek autoriteti rekrutues. Ky i fundit ka një muaj nga marrja e kërkesës për të transmetuar një propozim për mandat, si dhe një ose më shumë oferta për një punë që korrespondon me funksionet e kryera gjatë praktikës. Nëse nuk ka ndonjë propozim për të bërë, i informon ata brenda të njëjtit afat kohor. Kandidatët do të kenë pesëmbëdhjetë ditë për të dërguar aplikimin e tyre. Një komision i mandatit do të shqyrtojë dosjet dhe do të ftojë ose jo kandidatët për një intervistë që duhet