Leja me pagesë: periudha e pushimit

Në shumë kompani, periudha për marrjen e pushimeve me pagesë fillon më 1 maj dhe mbaron më 30 prill, apo edhe më 31 maj.

Ditët që nuk do të merren pas kësaj date janë humbur.

Ka situata kur shtyrja lejohet.

Në mënyrë që të organizoheni, bëni një vlerësim me punonjësit tuaj për numrin e ditëve të pushimit që duhet të merren para afatit dhe planifikoni pushimin për secilin.

Shtë e rëndësishme të kontrollohet nëse të gjithë punonjësit kanë qenë në gjendje të marrin pushimet e tyre me pagesë.

Nëse një punonjës konsideron se nuk ka qenë në gjendje të marrë pushimin e tij të paguar për fajin tuaj, ai mund të kërkojë, para gjykatës industriale, dëme në kompensim të dëmit të pësuar.

Leja me pagesë: e kaluar në një periudhë tjetër

Nëse një punonjës nuk është në gjendje të marrë pushim për shkak të mungesave që lidhen me gjendjen e tij shëndetësore (sëmundje, aksident në punë ose jo) ose amësisë (Kodi i Punës, neni L. 3141-2), pushimi i tij nuk humbet, por shtyhet.

Për Gjykatën e Drejtësisë të Bashkimit Evropian (CJEU), një punonjës i cili nuk ishte në gjendje të merrte lejen e tij të paguar