Puna moderne ka bërë Rreziqet Psikosociale (PSR) një problem në rritje të vazhdueshme ne vendin e punes. Sot, stresi është bërë rreziku i parë për shëndetin e punëtorëve.

Për punëdhënësin, parandalimi i RPS është një detyrim ligjor në funksion të pasojave të rëndësishme që ato kanë në shëndetin mendor dhe fizik të individëve. Është gjithashtu një barra kryesore ekonomike dhe e performancës për kompaninë.

Në këtë kontekst dhe duke pasur parasysh shumëllojshmërinë e burimeve të stresit dhe natyrën subjektive dhe ndonjëherë të padukshme të këtij fenomeni, lind nevoja për të dhënë udhëzime për ndërtimin një qasje vlerësimi dhe parandalimi kundër PSR. Ky MOOC u ofron atyre të gjitha mjetet për të adoptuar një qasje rigoroze për diagnostikimin, vlerësimin dhe zbatimin e veprimeve kundër PSR.