Të martën, 9 Mars 2021, La Filière Française de l'Eau publikoi në partneritet dhe bashkëfinancim me Ministrinë e Punësimit, Punës dhe Integrimit një studim PIC EDEC të kryer nga Ernst & Young, i përqendruar në punësimin, aftësitë dhe trajnimin deri në vitin 2025. Ky botim shumë i pasur është një mundësi për të rizbuluar larminë e tregtisë dhe rrugët e karrierës të mundshme në një sektor të ujit që po rekruton, përfshirë të gjithë lojtarët.

Studimi përfshin perimetrin më të madh të aktorëve të sektorit francez të ujit në të gjithë territorin kombëtar, si dhe në ciklin e madh dhe të vogël të ujit.  : shërbimet e administrimit të ujit publik dhe privat, ofruesit e shërbimeve inxhinierike, industrialistët dhe furnizuesit e pajisjeve të specializuara, ndërtuesit e ndërtesave, autoritetet deleguese, lojtarët institucionalë në sektor, trajnimi dhe kërkimi.

 124 FTE dhe rreth njëqind tregti
Me 124 punë në vitin 000, lojtarët në sektorin francez të ujit mbulojnë një larmi të madhe profesionesh. Sektori ka më shumë se njëqind, megjithëse nuk ka një sistem referimi të unifikuar. Kjo përkthehet një nivel më i lartë i diversifikimit të nevojave të tyre për të siguruar të gjitha misionet e saj, krahasuar me sektorë të tjerë të ngjashëm.