Lëvizshmëria e brendshme: çfarë strategjie, cilat sisteme mbështetëse?

Pavarësisht nëse plani i punonjësit tuaj është rezultat i një zgjedhje personale ose një imperativ profesional, vendimi nuk është neutral dhe meriton të mbështetet sa më mirë që të jetë e mundur. Dhe nëse lëvizshmëria e brendshme është një pjesë integrale e misioneve të burimeve njerëzore si një element kryesor i politikës GPEC, suksesi i saj mbështetet në përfshirjen e menaxhmentit. Kështu, rishikimi i njerëzve (ose "rishikimi i personelit"), i cili konsiston në një shkëmbim midis menaxhmentit dhe departamentit të BNj, është thelbësor. Kjo lejon një vizion global të talenteve të kompanisë dhe një ndarje efikase:

inventari i zhvillimeve të brendshme që do të parashikohen; planin e duhur të komunikimit; matja e rrezikut; identifikimin e talenteve të hapura për një projekt të lëvizjes.

Hapat e mëposhtëm qëndrojnë, natyrisht, në përshtatjen e planit të zhvillimit të aftësive, të cilit mund t'i shtohen dy pajisje të vlefshme në kontekstin e lëvizshmërisë së brendshme:

vlerësimi i aftësive: siç sugjeron emri i saj, kjo do t'ju lejojë të azhurnoni të gjitha aftësitë e punonjësve tuaj që mund të mobilizohen, por gjithashtu të nxirrni në pah aspiratat e tyre dhe, ndoshta, t'i vini në përputhje me