Qëllimi i këtij kursi është të kuptojë çështjet e sigurisë në rrjetet kompjuterike, dhe më saktë të ketë njohuri të mira të kërcënimeve dhe mekanizmave mbrojtës, të kuptojë se si këto mekanizma përshtaten në një arkitekturë rrjeti dhe "të fitojnë njohuri në përdorimin e veglat e zakonshme të filtrimit dhe VPN nën Linux.

Origjinaliteti i këtij MOOC qëndron në fushën tematike të kufizuar në
siguria e rrjetit, një nivel i lartë ekspertize për mësimin në distancë dhe oferta rrjedhëse e TP-ve të ofruara (mjedisi Docker nën GNU/Linux brenda një makinerie virtuale).

Pas trajnimit të ofruar në këtë MOOC, do të keni njohuri për topologjitë e ndryshme të rrjeteve FTTH, do të keni koncepte inxhinierike, do të njihni teknologjinë e fibrave dhe kabllove si dhe aksesorët e përdorur. Do të keni mësuar se si vendosen rrjetet FTTH dhe cilat teste dhe matje kryhen gjatë instalimit të këtyre rrjeteve.