Deri në fund të këtij kursi, ju do të jeni në gjendje të:

  • Përshkruani se çfarë është simulimi mjekësor
  • Kuptoni ndikimin e faktorëve njerëzorë në shfaqjen e gabimeve
  • Analizoni ndodhjen e një incidenti dhe aspektet e ndryshme të tij
  • Njihni modalitetet e ndryshme të simulimit
  • Kuptoni rrjedhën e një sesioni të plotë simulimi dhe rolin e fazave të ndryshme
  • Njihni fazat e ndryshme të përmbledhjes dhe rolet e tyre
  • Kuptoni vlerën e diskutimit me një gjykim të mirë
  • Njihni hapat për të krijuar një kurs trajnimi
  • Njihni hapat në krijimin e një skenari simulimi

Përshkrim

Ky kurs synon të kuptojë simulimin në kontekstin e kujdesit shëndetësor. Do të zbuloni origjinën e tij, praktikat e mira, mjetet e ndryshme për ta zbatuar në mënyrë optimale, si dhe avantazhet që ofron si mjet edukativ. Do të kuptoni gjithashtu rolin që mund të luajë simulimi mjekësor në menaxhimin e cilësisë dhe sigurisë së kujdesit.

Nëpërmjet videove shpjeguese, intervistave dhe ushtrimeve do të zbuloni nocionet teorike që lidhen me simulimin, por edhe shembuj aplikimi.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Hyrje në tregtinë e Forex në 1 orë!