• të përshkruajë mekanizmat thelbësorë të lumit dhe të llogarisë kushtet e rrjedhës në lumenj (parashikimi i prurjeve, llogaritja e thellësisë së ujit) të paktën me metoda të përafërta;
  • parashtroni saktë problemet: kërcënimet për lumin, kërcënimet që lumi paraqet për banorët vendas (në veçanti rreziku i përmbytjeve)
  • fitoni autonomi dhe kreativitet më të madh falë një kuptimi më të mirë të kontekstit tuaj të punës.

Ndjekja e kursit dhe dhënia e certifikatave janë falas

Përshkrim

Ky kurs trajton dinamikën e lumenjve të menaxhuar nga shembuj të terrenit me interes të dëshmuar për vendet jugore dhe veriore (Benin, Francë, Meksikë, Vietnam, etj.).
Ai duhet t'ju mundësojë të përsosni dhe pasuroni njohuritë tuaja në fushat e hidrologjisë dhe cilësisë së ujit, hidraulikës dhe gjeomorfologjisë lumore, të aplikuara në menaxhimin e lumenjve.
Ai ofron njohuri metodologjike dhe teknike për të vlerësuar gjendjen e rrjedhave ujore dhe për të marrë në konsideratë ndërhyrjet që mund të transpozohen në mjedise të ndryshme si në veri ashtu edhe në jug.