Nga mbledhja në rishpërndarje, mini-faqja e re " për çfarë përdoren kontributet shoqërore? »Ju fton të zbuloni financimin e mbrojtjes sociale përmes 3 pyetjeve:

Përgjigjet janë shumë të përmbledhura.

Kështu, mini-faqja tregon që punëdhënësit, punëdhënësit individualë, të punësuarit dhe punëtorët e vetëpunësuar kontribuojnë në URSSAF (ose MSA, nëse hyjnë në skemën e mbrojtjes sociale bujqësore). Modeli shoqëror financohet nga kontributet sociale:

22% e pagës për kontributet e punonjësve; 45% e pagës për kontributet e punëdhënësit.

Si punëdhënës, ju paguani kontributet e punëdhënësit dhe punonjësit në URSSAF.

Faqja specifikon që URSSAF rishpërndan kontributet e mbledhura në më shumë se 900 organizata.

Ata financojnë mbrojtjen sociale e cila mbron njerëzit në veçanti në rast sëmundjeje, lehonie, aksidenti në punë, papunësi, pension.

Misionet e ndryshme të URSSAF kujtohen gjithashtu, në veçanti shoqërimi dhe mbështetja e kompanive në vështirësi (rregullimi i afateve të pagesës).

URSSAF është gjithashtu atje për të garantuar qëndrueshmërinë e sistemit tonë të mbrojtjes. Dhe kjo kalon përmes verifikimit dhe kontrollit, si dhe luftës kundër mashtrimit, punës së fshehur.

Në fund