Një nga sindikatat në kompaninë time po më kërkon të krijoj një dhomë kushtuar gjidhënies. Cilat janë detyrimet e mia në këtë çështje? A mund të më detyrojë sindikata në një instalim të tillë?

Ushqyerja me gji: dispozitat e Kodit të Punës

Vini re se, për një vit nga dita e lindjes, punonjësja juaj që ushqen me gji fëmijën e saj ka një orë në ditë për këtë qëllim gjatë orarit të punës (Kodi i Punës, neni L. 1225-30). Madje ajo ka mundësinë të ushqejë me gji fëmijën e saj në institucion. Koha në dispozicion të punonjëses për të ushqyer fëmijën e saj me gji ndahet në dy periudha prej tridhjetë minutash, njëra gjatë punës së mëngjesit dhe tjetra pasdite.

Periudha gjatë së cilës ndërpritet puna për ushqyerjen me gji përcaktohet me marrëveshje ndërmjet punëmarrësit dhe punëdhënësit. Në rast të dështimit të marrëveshjes, kjo periudhë vendoset në mes të çdo gjysmë dite pune.

Përveç kësaj, kini parasysh se çdo punëdhënës që punëson më shumë se 100 punonjës mund të urdhërohet të instalojë në ndërmarrjen e tij ose pranë ambienteve të dedikuara për ushqyerjen me gji (Kodi i Punës, neni L. 1225-32) …