Många företag inom olika områden använder telefonundersökningar för att genomföra undersökningar. Detta är en mycket populär undersökningsmetod för att samla in data. Denna metod är utmärkt för företag som vill positionera sig bättre på marknaden. Vilka är för- och nackdelarna med en telefonundersökning? Vad är stegen till göra en telefonundersökning ? Vi berättar allt.

Vad är en telefonundersökning?

En telefonundersökning eller telefonundersökning är en undersökning som genomförs per telefon av ett företag som verkar inom ett specifikt område med ett tidigare utvalt urval som är representativt för befolkningen. En telefonundersökning kan till exempel göras före lanseringen av en produkt under en marknadsundersökning eller efter marknadsföringen av produkten för att undersöka konsumenternas åsikter och samla in deras feedback. Målen med en telefonundersökning är många:

  • utföra marknadsundersökningar;
  • studera priset på produkten;
  • göra förbättringar av en produkt eller tjänst;
  • välja kommunikationsmedel inom ramen för den kommersiella strategin;
  • positionera dig på marknaden;
  • öka sin omsättning.

Vilka är stegen för att genomföra en undersökning?

ETT bra telefonundersökning är en undersökning som går igenom flera steg innan den lanseras. Om något företag vill genomföra en undersökning för att samla in information kommer det att uppmanas att respektera följande fyra steg:

  • uppsatta mål;
  • förbered frågorna;
  • bestämma provet;
  • analysera undersökningsresultaten.

Vad vill vi veta genom telefonundersökningen? Det här är den första frågan du bör ställa dig själv innan du påbörjar din utredning. Målen för telefonundersökningen bör här preciseras. Vill du samla svar på en produkt, en tjänst, en reklamkampanj, ett aktuellt ämne eller ett event att leda? Om du till exempel genomför en telefonundersökning till kartlägga kundernas åsikter på en produkt kommer frågeformuläret inte att vara detsamma som om du försökte ta reda på nivån på kundnöjdhet eller bedöma din varumärkesimage.

Telefonenkät: vi förbereder frågorna och målet

Innan du gör din telefonundersökning, förbered dina frågor. Relevanta och riktade frågor är de två kriterierna för att upprätta en kvalitetsundersökning.

Fastna inte i meningslösa frågor. Genom att respektera dina mål måste dina frågor vara tydliga. Det är upp till dig att välja typ av frågor: öppen, stängd eller kvalitativ.

Glöm inte att bestämma ditt prov också. De personer som väljs ut bör vara representativa för befolkningen för att ditt frågeformulär ska vara tillförlitligt. Det sista steget är analysen av resultaten. Detta görs med analysmjukvara som gör det möjligt att räkna, jämföra och analysera resultaten.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med telefonundersökningar?

I den uppkopplade värld vi lever i, göra en telefonundersökning verkar vara en föråldrad traditionell metod. Så är dock inte fallet! Denna metod har flera fördelar. Den första fördelen med telefonundersökningen är att gynna mänsklig kontakt, vilket är mycket viktigt.
Faktum är att telefonkontakt gör det möjligt att samla in exakta svar, tack vare en direkt intervju som gynnar insamling av djup information. En andra fördel är att samla pålitliga svar. Den som frågar kan söka djupare svar och samtalspartnern klargör sina svar.
Kvaliteten på svaren beror också på utbildningsnivån på telefonintervjuaren och hans förmåga att leda en relevant diskussion. Telefonenkäten gör det också möjligt att upprätthålla anonymiteten för de intervjuade, vilket spelar till förmån för undersökningen. En sista fördel är telefonens tillgänglighet. Faktum är att 95 % av den franska befolkningen äger en mobiltelefon. Valet av denna metod är därför relevant. En telefonundersökning kräver inga logistiska förberedelser som till exempel vid enkäten ansikte mot ansikte. Det är en billig metod för företaget.

Nackdelar med telefonundersökning

Telefonundersökningen är dock inte lätt att uppnå. Du har sett komplexiteten i de steg som krävs för att förbereda det. Utredaren ska också vara välutbildad för att kunna orka och samla in rätt information. En telefonundersökning tar lång tid att ställa in. Dessutom är utredningstiden mycket begränsad, eftersom den görs per telefon och det är omöjligt att mobilisera målet för länge.