Sidans innehåll

Kurser i franska

 

Random: An Introduction to Probability – Del 1 (POLYTEKNIK PARIS)

École Polytechnique, en välkänd institution, erbjuder en fascinerande kurs om Coursera med titeln "Random: an introduction to probability - Part 1". Den här kursen, som pågår i cirka 27 timmar fördelat på tre veckor, är ett exceptionellt tillfälle för alla som är intresserade av sannolikhetsgrunderna. Utformad för att vara flexibel och anpassa sig till varje elevs tempo, erbjuder den här kursen ett djupgående och tillgängligt förhållningssätt till sannolikhetsteori.

Programmet består av 8 engagerande moduler, som var och en tar upp nyckelaspekter av sannolikhetsutrymme, enhetliga sannolikhetslagar, konditionering, oberoende och slumpvariabler. Varje modul är berikad med förklarande videor, ytterligare läsningar och frågesporter för att testa och konsolidera den förvärvade kunskapen. Studenter har också möjlighet att tjäna ett delbart certifikat efter avslutad kurs, vilket tillför ett betydande värde till deras professionella eller akademiska resa.

Instruktörerna, Sylvie Méléard, Jean-René Chazottes och Carl Graham, alla knutna till École Polytechnique, tar med sig sin expertis och passion för matematik, vilket gör denna kurs inte bara lärorik utan också inspirerande. Oavsett om du är en matematikstudent, en professionell som vill fördjupa dina kunskaper, eller helt enkelt en vetenskapsentusiast, erbjuder den här kursen en unik möjlighet att fördjupa dig i sannolikhetens fascinerande värld, guidad av några av de bästa hjärnorna på École Polytechnique.

 

Random: An Introduction to Probability – Del 2 (POLYTEKNIK PARIS)

Kursen "Slumpmässig: en introduktion till sannolikhet - Del 2" på Coursera är en fortsättning på utbildningsexcellens av École Polytechnique, en direkt och berikande fortsättning på den första delen. Denna kurs, som beräknas pågå i 17 timmar fördelat på tre veckor, fördjupar studenterna i mer avancerade begrepp inom sannolikhetsteori, vilket ger en djupare förståelse och bredare tillämpningar av denna fascinerande disciplin.

Med 6 välstrukturerade moduler behandlar kursen ämnen som slumpmässiga vektorer, generalisering av lagberäkningar, lagen om stora tal, Monte Carlo-metoden och centrala gränssatsen. Varje modul innehåller utbildningsvideor, uppläsningar och frågesporter, för en uppslukande inlärningsupplevelse. Detta format tillåter eleverna att aktivt engagera sig i materialet och tillämpa inlärda begrepp på ett praktiskt sätt.

Instruktörerna, Sylvie Méléard, Jean-René Chazottes och Carl Graham, fortsätter att guida eleverna genom denna utbildningsresa med sin expertis och passion för matematik. Deras undervisningsmetod underlättar förståelsen av komplexa begrepp och uppmuntrar en djupare utforskning av sannolikhet.

Denna kurs är idealisk för dig som redan har en solid grund i sannolikhet och vill bredda sin förståelse och förmåga att tillämpa dessa begrepp på mer komplexa problem. Genom att slutföra den här kursen kan studenterna också få ett delbart certifikat, som visar sitt engagemang och kompetens inom detta specialiserade område.

 

Introduktion till distributionsteori (POLYTEKNIK PARIS)

Kursen "Introduktion till teorin om distributioner", som erbjuds av École Polytechnique på Coursera, representerar en unik och djupgående utforskning av ett avancerat matematiskt område. Denna kurs, som varar cirka 15 timmar fördelat på tre veckor, är utformad för dig som vill förstå fördelningar, ett grundläggande koncept inom tillämpad matematik och analys.

Programmet består av 9 moduler som var och en erbjuder en blandning av utbildningsvideor, uppläsningar och frågesporter. Dessa moduler täcker olika aspekter av distributionsteori, inklusive komplexa frågor som att definiera derivatan av en diskontinuerlig funktion och att tillämpa diskontinuerliga funktioner som lösningar på differentialekvationer. Detta strukturerade tillvägagångssätt tillåter eleverna att gradvis bli bekanta med begrepp som kan verka skrämmande till en början.

Professorerna François Golse och Yvan Martel, båda framstående medlemmar av École Polytechnique, tillför avsevärd expertis till denna kurs. Deras undervisning kombinerar akademisk rigoritet och innovativa undervisningsmetoder, vilket gör innehållet tillgängligt och engagerande för eleverna.

Den här kursen är särskilt lämplig för studenter inom matematik, teknik eller relaterade områden som vill fördjupa sin förståelse för komplexa matematiska tillämpningar. Genom att slutföra denna kurs kommer deltagarna inte bara att ha skaffat sig värdefull kunskap, utan kommer också att ha möjlighet att tjäna ett delbart certifikat, vilket tillför ett betydande värde till deras professionella eller akademiska profil.

 

Introduktion till Galois teori (SUPERIOR NORMAL SCHOOL PARIS)

Kursen "Introduktion till Galois teori" erbjuds av École normale supérieure på Coursera och är en fascinerande utforskning av en av de mest djupgående och inflytelserika grenarna av modern matematik.Den här kursen tar cirka 12 timmar och fördjupar studenterna i Galois-teorins komplexa och fängslande värld, en disciplin som har revolutionerat förståelsen av sambanden mellan polynomekvationer och algebraiska strukturer.

Kursen fokuserar på studiet av polynomens rötter och deras uttryck från koefficienter, en central fråga inom algebra. Den utforskar begreppet Galois-grupp, introducerad av Évariste Galois, som associerar varje polynom med en grupp av permutationer av dess rötter. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för oss att förstå varför det är omöjligt att uttrycka rötterna till vissa polynomekvationer med algebraiska formler, särskilt för polynom med grader större än fyra.

Galois-korrespondensen, ett nyckelelement i kursen, kopplar fältteori till gruppteori, vilket ger ett unikt perspektiv på lösbarheten av radikala ekvationer. Kursen använder grundläggande begrepp i linjär algebra för att närma sig teorin om kroppar och introducera begreppet algebraiskt tal, samtidigt som man utforskar de grupper av permutationer som är nödvändiga för att studera Galois-grupper.

Den här kursen är särskilt känd för sin förmåga att presentera komplexa algebrabegrepp på ett tillgängligt och förenklat sätt, vilket gör att eleverna snabbt kan uppnå meningsfulla resultat med ett minimum av abstrakt formalism. Den är idealisk för matematik-, fysik- eller ingenjörsstudenter, såväl som matematikentusiaster som vill fördjupa sin förståelse för algebraiska strukturer och deras tillämpning.

Genom att slutföra den här kursen kommer deltagarna inte bara att få en djup förståelse av Galois teori, utan kommer också att ha möjlighet att tjäna ett delbart certifikat, vilket tillför ett betydande värde till deras professionella eller akademiska profil.

 

Analys I (del 1): Preludium, grundläggande föreställningar, reella tal (SKOLA POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE)

Kursen "Analys I (del 1): Preludium, grundläggande begrepp, reella tal", som erbjuds av École Polytechnique Fédérale de Lausanne på edX, är en djupgående introduktion till de grundläggande begreppen verklig analys. Denna 5-veckorskurs, som kräver cirka 4-5 timmars studier per vecka, är utformad för att slutföras i din egen takt.

Kursens innehåll inleds med ett förspel som återbesöker och fördjupar väsentliga matematiska föreställningar som trigonometriska funktioner (sin, cos, tan), ömsesidiga funktioner (exp, ln), samt räknereglerna för potenser, logaritmer och rötterna. Den täcker också grundläggande uppsättningar och funktioner.

Kärnan i kursen fokuserar på talsystem. Med utgångspunkt från den intuitiva uppfattningen om naturliga tal, definierar kursen noggrant rationella tal och utforskar deras egenskaper. Särskild uppmärksamhet ägnas åt reella tal, införda för att fylla i luckorna i rationella tal. Kursen presenterar en axiomatisk definition av reella tal och studerar deras egenskaper i detalj, inklusive begrepp som infimum, supremum, absolut värde och andra ytterligare egenskaper hos reella tal.

Den här kursen är idealisk för dig som har grundläggande kunskaper i matematik och vill fördjupa sin förståelse för verklig analys. Det är särskilt användbart för studenter inom matematik, fysik eller ingenjörsvetenskap, såväl som alla som är intresserade av en noggrann förståelse av grunderna för matematik.

Genom att slutföra denna kurs kommer deltagarna att få en gedigen förståelse för reella tal och deras betydelse i analys, såväl som möjligheten att tjäna ett delbart certifikat, vilket tillför ett betydande värde till deras professionella eller akademiska profil.

LÄS  Upptäck neuropedagogik för att stimulera lärande

 

Analys I (del 2): ​​Introduktion till komplexa tal (SKOLA POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE)

Kursen "Analys I (del 2): ​​Introduktion till komplexa tal", som erbjuds av École Polytechnique Fédérale de Lausanne på edX, är en fängslande introduktion till de komplexa talens värld.Denna 2-veckorskurs, som kräver cirka 4-5 timmars studier per vecka, är utformad för att slutföras i din egen takt.

Kursen börjar med att ta upp ekvationen z^2 = -1, som inte har någon lösning i mängden reella tal, R. Detta problem leder till introduktionen av komplexa tal, C, ett fält som innehåller R och låter oss lösa sådana ekvationer. Kursen utforskar olika sätt att representera ett komplext tal och diskuterar lösningar till ekvationer av formen z^n = w, där n tillhör N* och w till C.

En höjdpunkt i kursen är studiet av algebras grundläggande sats, som är ett nyckelresultat i matematik. Kursen behandlar också ämnen som den kartesiska representationen av komplexa tal, deras elementära egenskaper, det inversa elementet för multiplikation, Euler och de Moivres formel och den polära formen av ett komplext tal.

Den här kursen är idealisk för dig som redan har viss kunskap om reella tal och vill utöka sin förståelse till komplexa tal. Det är särskilt användbart för studenter inom matematik, fysik eller teknik, såväl som alla som är intresserade av en djupare förståelse av algebra och dess tillämpningar.

Genom att slutföra denna kurs kommer deltagarna att få en gedigen förståelse för komplexa tal och deras avgörande roll i matematik, såväl som möjligheten att tjäna ett delbart certifikat, vilket tillför ett betydande värde till deras professionella eller akademiska profil.

 

Analys I (del 3): Sekvenser av reella tal I och II (SKOLA POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE)

Kursen "Analys I (del 3): Sekvenser av reella tal I och II", som erbjuds av École Polytechnique Fédérale de Lausanne på edX, fokuserar på sekvenser av reella tal. Denna 4-veckorskurs, som kräver cirka 4-5 timmars studier per vecka, är utformad för att slutföras i din egen takt.

Det centrala konceptet i denna kurs är gränsen för en sekvens av reella tal. Den börjar med att definiera en sekvens av reella tal som en funktion från N till R. Till exempel utforskas sekvensen a_n = 1/2^n och visar hur den närmar sig noll. Kursen behandlar strikt definitionen av gränsen för en sekvens och utvecklar metoder för att fastställa förekomsten av en gräns.

Dessutom etablerar kursen en koppling mellan begreppet gräns och det för infimum och en uppsättnings högsta. En viktig tillämpning av sekvenser av reella tal illustreras av det faktum att varje reellt tal kan betraktas som gränsen för en sekvens av rationella tal. Kursen utforskar också Cauchy-sekvenser och sekvenser definierade av linjär induktion, samt Bolzano-Weierstrass-satsen.

Deltagarna kommer också att lära sig om numeriska serier, med en introduktion till olika exempel och konvergenskriterier, såsom d'Alembert-kriteriet, Cauchy-kriteriet och Leibniz-kriteriet. Kursen avslutas med studier av numeriska serier med en parameter.

Denna kurs är idealisk för dig som har grundläggande kunskaper i matematik och vill fördjupa sin förståelse för reella talsekvenser. Det är särskilt användbart för studenter inom matematik, fysik eller teknik. Genom att slutföra denna kurs kommer deltagarna att berika sin förståelse för matematik och kan få ett delbart certifikat, en tillgång för deras professionella eller akademiska utveckling.

 

Upptäckt av verkliga och kontinuerliga funktioner: Analys I (del 4)  (SKOLA POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE)

I "Analys I (del 4): Gräns ​​för en funktion, kontinuerliga funktioner" erbjuder École Polytechnique Fédérale de Lausanne en fascinerande resa in i studiet av verkliga funktioner hos en verklig variabel.Den här kursen, som varar i 4 veckor med 4 till 5 timmars veckostudier, är tillgänglig på edX och tillåter progression i din egen takt.

Detta avsnitt av kursen börjar med introduktionen av reella funktioner, med betoning på deras egenskaper som monotoni, paritet och periodicitet. Den utforskar också operationer mellan funktioner och introducerar specifika funktioner som hyperboliska funktioner. Särskild uppmärksamhet ägnas åt funktioner som definieras stegvis, inklusive funktionerna Signum och Heaviside, samt affina transformationer.

Kärnan i kursen fokuserar på den skarpa gränsen för en funktion vid en punkt, och ger konkreta exempel på gränser för funktioner. Den täcker också begreppen vänster och höger gränser. Därefter tittar kursen på oändliga gränser för funktioner och ger viktiga verktyg för att beräkna gränser, såsom cop-teoremet.

En nyckelaspekt i kursen är introduktionen av begreppet kontinuitet, definierat på två olika sätt, och dess användning för att utöka vissa funktioner. Kursen avslutas med en studie av kontinuitet på öppna intervall.

Denna kurs är en berikande möjlighet för dig som vill fördjupa sin förståelse för verkliga och kontinuerliga funktioner. Det är idealiskt för studenter inom matematik, fysik eller teknik. Genom att slutföra denna kurs kommer deltagarna inte bara att vidga sina matematiska horisonter, utan kommer också att ha chansen att få ett givande certifikat, vilket öppnar dörren till nya akademiska eller professionella perspektiv.

 

Utforska differentierbara funktioner: Analys I (del 5) (SKOLA POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE)

École Polytechnique Fédérale de Lausanne, i sitt utbildningserbjudande på edX, presenterar "Analys I (del 5): Kontinuerliga funktioner och differentierbara funktioner, derivatfunktionen". Denna fyra veckor långa kurs, som kräver cirka 4-5 timmars studier per vecka, är en djupgående utforskning av begreppen differentiabilitet och kontinuitet i funktioner.

Kursen inleds med en fördjupning av kontinuerliga funktioner, med fokus på deras egenskaper över slutna intervall. Det här avsnittet hjälper eleverna att förstå det maximala och minimum av kontinuerliga funktioner. Kursen introducerar sedan halveringsmetoden och presenterar viktiga satser som mellanvärdessatsen och fixpunktssatsen.

Den centrala delen av kursen ägnas åt funktioners differentierbarhet och differentierbarhet. Eleverna lär sig att tolka dessa begrepp och förstå deras likvärdighet. Kursen tittar sedan på konstruktionen av derivatfunktionen och undersöker dess egenskaper i detalj, inklusive algebraiska operationer på derivatfunktioner.

En viktig del av kursen är studiet av egenskaperna hos differentierbara funktioner, såsom derivatan av funktionssammansättning, Rolles sats och finita inkrementsatsen. Kursen utforskar också kontinuiteten i derivatfunktionen och dess implikationer på monotoniteten hos en differentierbar funktion.

Denna kurs är ett utmärkt tillfälle för dig som vill fördjupa sin förståelse för differentierbara och kontinuerliga funktioner. Det är idealiskt för studenter inom matematik, fysik eller teknik. Genom att slutföra denna kurs kommer deltagarna inte bara att bredda sin förståelse för grundläggande matematiska begrepp, utan kommer också att ha möjlighet att tjäna ett givande certifikat, vilket öppnar dörren till nya akademiska eller professionella möjligheter.

 

Fördjupning i matematisk analys: Analys I (del 6) (SKOLA POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE)

Kursen "Analys I (del 6): Studier av funktioner, begränsade utvecklingar", som erbjuds av École Polytechnique Fédérale de Lausanne på edX, är en djupgående utforskning av funktioner och deras begränsade utveckling. Denna fyraveckorskurs, med en arbetsbelastning på 4 till 5 timmar per vecka, låter eleverna utvecklas i sin egen takt.

Detta kapitel av kursen fokuserar på fördjupning av funktioner, med hjälp av satser för att undersöka deras variationer. Efter att ha tagit itu med det finita inkrementsatsen tittar kursen på dess generalisering. En avgörande aspekt av att studera funktioner är att förstå deras beteende i det oändliga. För att göra detta introducerar kursen Bernoulli-l'Hospital-regeln, ett viktigt verktyg för att bestämma de komplexa gränserna för vissa kvoter.

Kursen utforskar också den grafiska representationen av funktioner, undersöker frågor som förekomsten av lokala eller globala maxima eller minima, samt funktioners konvexitet eller konkavitet. Eleverna ska lära sig att identifiera olika asymptoter för en funktion.

En annan styrka med kursen är introduktionen av begränsade expansioner av en funktion, som ger en polynomapproximation i närheten av en given punkt. Dessa utvecklingar är väsentliga för att förenkla beräkningen av gränser och studiet av funktioners egenskaper. Kursen täcker också heltalsserier och deras konvergensradie, samt Taylor-serien, ett kraftfullt verktyg för att representera obestämbart differentierbara funktioner.

Den här kursen är en värdefull resurs för dig som vill fördjupa sin förståelse för funktioner och deras tillämpningar inom matematik. Den erbjuder ett berikande och detaljerat perspektiv på nyckelbegrepp inom matematisk analys.

 

Behärskning av integration: Analys I (del 7) (SKOLA POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE)

Kursen "Analys I (del 7): Obestämda och bestämda integraler, integration (utvalda kapitel)", som erbjuds av École Polytechnique Fédérale de Lausanne på edX, är en detaljerad undersökning av integreringen av funktioner. Denna modul, som varar i fyra veckor med ett engagemang på 4 till 5 timmar per vecka, låter eleverna upptäcka finesserna i integration i sin egen takt.

Kursen börjar med definitionen av den obestämda integralen och den bestämda integralen, och introducerar den bestämda integralen via Riemanns summor och övre och undre summor. Den diskuterar sedan tre nyckelegenskaper hos bestämda integraler: integralens linjäritet, indelningen av integrationsdomänen och integralens monotoni.

LÄS  Hur Gmail för företag kan förändra ditt yrkesliv

En central punkt i kursen är medelsatsen för kontinuerliga funktioner på ett segment, som demonstreras i detalj. Kursen når sin klimax med grundsatsen om integralkalkyl, som introducerar begreppet antiderivata av en funktion. Eleverna lär sig olika integrationstekniker, såsom integration genom delar, förändrade variabler och integration genom induktion.

Kursen avslutas med studiet av integrationen av särskilda funktioner, inklusive integrationen av den begränsade expansionen av en funktion, integrationen av heltalsserier och integrationen av bitvis kontinuerliga funktioner. Dessa tekniker gör att integraler av funktioner med speciella former kan beräknas mer effektivt. Slutligen utforskar kursen generaliserade integraler, definierade genom att gå till gränsen i integraler, och presenterar konkreta exempel.

Den här kursen är en värdefull resurs för dig som vill behärska integration, ett grundläggande verktyg i matematik. Det ger ett heltäckande och praktiskt perspektiv på integration, vilket berikar elevernas matematiska färdigheter.

 

Kurser på engelska

 

Introduktion till linjära modeller och matrisalgebra  (Harvard)

Harvard University erbjuder genom sin HarvardX-plattform på edX kursen "Introduktion till linjära modeller och matrisalgebra". Även om kursen ges på engelska, erbjuder den en unik möjlighet att lära sig grunderna för matrisalgebra och linjära modeller, viktiga färdigheter inom många vetenskapliga områden.

Denna fyraveckorskurs, som kräver 2 till 4 timmars studier per vecka, är utformad för att slutföras i din egen takt. Den fokuserar på att använda programmeringsspråket R för att tillämpa linjära modeller i dataanalys, särskilt inom biovetenskap. Studenterna kommer att lära sig att manipulera matrisalgebra och förstå dess tillämpning i experimentell design och högdimensionell dataanalys.

Programmet omfattar matrisalgebranotation, matrisoperationer, tillämpning av matrisalgebra för dataanalys, linjära modeller och en introduktion till QR-nedbrytning. Denna kurs ingår i en serie om sju kurser, som kan läsas individuellt eller som en del av två yrkescertifikat i Dataanalys för biovetenskaperna och genomisk dataanalys.

Den här kursen är idealisk för dig som vill skaffa dig färdigheter i statistisk modellering och dataanalys, särskilt inom biovetenskap. Det ger en solid grund för dem som vill utforska matrisalgebra ytterligare och dess tillämpning inom olika vetenskapliga och forskningsområden.

 

Master Probability (Harvard)

LSpellistan "Statistics 110: Probability" på YouTube, undervisad på engelska av Joe Blitzstein från Harvard University, är en ovärderlig resurs för dem som vill fördjupa sina kunskaper om sannolikhet. Spellistan innehåller lektionsvideor, recensionsmaterial och över 250 övningar med detaljerade lösningar.

Denna engelskakurs är en omfattande introduktion till sannolikhet, presenterad som ett viktigt språk och en uppsättning verktyg för att förstå statistik, vetenskap, risk och slumpmässighet. Begreppen som lärs ut är tillämpliga inom olika områden som statistik, naturvetenskap, teknik, ekonomi, finans och det dagliga livet.

Ämnen som behandlas inkluderar grunderna för sannolikhet, slumpvariabler och deras fördelningar, univariata och multivariata distributioner, gränssatser och Markov-kedjor. Kursen kräver förkunskaper i envariabelkalkyl och förtrogenhet med matriser.

För dem som är bekväma med engelska och ivriga att utforska sannolikhetens värld på djupet, erbjuder denna Harvard-kursserie en berikande inlärningsmöjlighet. Du kan komma åt spellistan och dess detaljerade innehåll direkt på YouTube.

 

Sannolikhet förklaras. Kurs med franska undertexter (Harvard)

Kursen "Fet Chance: Probability from the Ground Up", som erbjuds av HarvardX på edX, är en fascinerande introduktion till sannolikhet och statistik. Även om kursen ges på engelska, är den tillgänglig för en fransktalande publik tack vare de franska undertexterna.

Denna sju veckor långa kurs, som kräver 3 till 5 timmars studier per vecka, är utformad för dig som är ny på sannolikhetsstudier eller söker en tillgänglig genomgång av nyckelbegrepp innan du anmäler dig till en statistikkurs. Universitetsnivå. "Fet chans" betonar att utveckla matematiskt tänkande snarare än att memorera termer och formler.

Inledande moduler introducerar grundläggande räknefärdigheter, som sedan tillämpas på enkla sannolikhetsproblem. Efterföljande moduler utforskar hur dessa idéer och tekniker kan anpassas för att ta itu med ett bredare spektrum av sannolikhetsproblem. Kursen avslutas med en introduktion till statistik genom begreppen förväntat värde, varians och normalfördelning.

Den här kursen är idealisk för dig som vill öka sina kvantitativa resonemangsförmåga och förstå grunderna för sannolikhet och statistik. Det ger ett berikande perspektiv på matematikens kumulativa natur och hur den tillämpas för att förstå risk och slumpmässighet.

 

Statistisk slutledning och modellering för experiment med hög genomströmning (Harvard)

Kursen "Statistical Inference and Modeling for High-throughput Experiments" på engelska fokuserar på de tekniker som används för att utföra statistisk slutledning på data med hög genomströmning. Denna fyra veckor långa kurs, som kräver 2-4 timmars studier per vecka, är en värdefull resurs för dem som vill förstå och tillämpa avancerade statistiska metoder i dataintensiva forskningsmiljöer.

Programmet täcker en mängd olika ämnen, inklusive problem med flera jämförelser, felfrekvenser, felfrekvenskontrollprocedurer, falska upptäcktsfrekvenser, q-värden och utforskande dataanalys. Den introducerar också statistisk modellering och dess tillämpning på data med hög genomströmning, diskuterar parametriska fördelningar som binomial, exponentiell och gamma, och beskriver maximal sannolikhetsuppskattning.

Eleverna kommer att lära sig hur dessa begrepp tillämpas i sammanhang som nästa generations sekvensering och mikroarraydata. Kursen behandlar även hierarkiska modeller och Bayesiansk empiri, med praktiska exempel på deras användning.

Denna kurs är idealisk för dig som vill fördjupa sin förståelse av statistisk slutledning och modellering i modern vetenskaplig forskning. Det ger ett fördjupat perspektiv på statistisk analys av komplexa data och är en utmärkt resurs för forskare, studenter och yrkesverksamma inom områdena biovetenskap, bioinformatik och statistik.

 

Introduktion till sannolikhet (Harvard)

Kursen "Introduktion till sannolikhet", som erbjuds av HarvardX på edX, är en djupgående utforskning av sannolikhet, ett viktigt språk och verktygsuppsättning för att förstå data, slumpen och osäkerhet. Även om kursen ges på engelska, är den tillgänglig för en fransktalande publik tack vare de franska undertexterna.

Denna tioveckorskurs, som kräver 5-10 timmars studier per vecka, syftar till att föra logik till en värld fylld av slumpar och osäkerhet. Det kommer att ge de verktyg som behövs för att förstå data, vetenskap, filosofi, teknik, ekonomi och finans. Du kommer inte bara att lära dig hur man löser komplexa tekniska problem, utan också hur man tillämpar dessa lösningar i det dagliga livet.

Med exempel som sträcker sig från medicinska tester till sportförutsägelser får du en solid grund för studiet av statistisk slutledning, stokastiska processer, slumpmässiga algoritmer och andra ämnen där sannolikhet är nödvändig.

Den här kursen är idealisk för dig som vill öka sin förståelse för osäkerhet och slump, göra bra förutsägelser och förstå slumpvariabler. Det ger ett berikande perspektiv på vanliga sannolikhetsfördelningar som används inom statistik och datavetenskap.

 

Tillämpad kalkyl (Harvard)

Kursen "Calculus Applied!", som erbjuds av Harvard på edX, är en djupgående utforskning av tillämpningen av enkelvariabel kalkyl inom samhällsvetenskap, livsvetenskap och fysik. Den här kursen, helt på engelska, är ett utmärkt tillfälle för dig som vill förstå hur kalkyl tillämpas i verkliga professionella sammanhang.

Den här kursen varar i tio veckor och kräver mellan 3 och 6 timmars studier per vecka, och går utöver traditionella läroböcker. Han samarbetar med proffs från olika områden för att visa hur kalkyl används för att analysera och lösa verkliga problem. Studenterna kommer att utforska olika tillämpningar, allt från ekonomisk analys till biologisk modellering.

Programmet täcker användningen av derivator, integraler, differentialekvationer och betonar vikten av matematiska modeller och parametrar. Den är designad för dem som har en grundläggande förståelse för envariabelkalkyl och är intresserade av dess praktiska tillämpningar inom olika områden.

Den här kursen är perfekt för studenter, lärare och yrkesverksamma som vill fördjupa sin förståelse av kalkyl och upptäcka dess verkliga tillämpningar.

 

Introduktion till matematiska resonemang (Stanford)

Kursen "Introduktion till matematiskt tänkande", som erbjuds av Stanford University på Coursera, är ett dyk in i världen av matematiskt resonemang. Även om kursen ges på engelska, är den tillgänglig för en fransktalande publik tack vare de franska undertexterna.

Denna sjuveckorskurs, som kräver cirka 38 timmar totalt, eller cirka 12 timmar per vecka, är utformad för dig som vill utveckla matematiskt tänkande, annorlunda än att bara träna matematik som det ofta presenteras i skolsystemet. Kursen fokuserar på att utveckla ett "utanför boxen" sätt att tänka, en värdefull färdighet i dagens värld.

LÄS  Google-kunskaperna du behöver för att klättra på företagsstegen

Eleverna kommer att utforska hur professionella matematiker tänker för att lösa verkliga problem, oavsett om de härrör från den vardagliga världen, från vetenskap eller från matematiken själv. Kursen hjälper till att utveckla detta avgörande sätt att tänka, som går bortom inlärningsprocedurer för att lösa stereotypa problem.

Den här kursen är idealisk för dig som vill stärka sitt kvantitativa resonemang och förstå grunderna för matematiska resonemang. Det ger ett berikande perspektiv på matematikens kumulativa natur och dess tillämpning för att förstå komplexa problem.

 

Statistiskt lärande med R (Stanford)

Kursen "Statistiskt lärande med R", som erbjuds av Stanford, är en introduktion på mellannivå till övervakat lärande, med fokus på regression och klassificeringsmetoder. Denna kurs, helt på engelska, är en värdefull resurs för dig som vill förstå och tillämpa statistiska metoder inom området datavetenskap.

Kursen, som pågår i elva veckor och kräver 3-5 timmars studier per vecka, täcker både traditionella och spännande nya metoder inom statistisk modellering, och hur man använder dem i programmeringsspråket R. av kursen uppdaterades 2021 för den andra upplagan av kursmanualen.

Ämnen inkluderar linjär och polynomregression, logistisk regression och linjär diskriminantanalys, korsvalidering och bootstrapping, modellval och regulariseringsmetoder (ridge och lasso), olinjära modeller, splines och generaliserade additiva modeller, trädbaserade metoder, slumpmässiga skogar och boosting, stödja vektormaskiner, neurala nätverk och djupinlärning, överlevnadsmodeller och multipla tester.

Den här kursen är idealisk för dig med grundläggande kunskaper om statistik, linjär algebra och datavetenskap, och som vill fördjupa sin förståelse för statistiskt lärande och dess tillämpning inom datavetenskap.

 

Hur man lär sig matematik: en kurs för alla (Stanford)

Kursen "Hur man lär sig matematik: för studenter", som erbjuds av Stanford. Är en gratis onlinekurs för elever på alla nivåer av matematik. Helt på engelska kombinerar den viktig information om hjärnan med nya bevis om de bästa sätten att närma sig matematik.

Varar i sex veckor och kräver 1 till 3 timmars studier per vecka. Kursen är utformad för att förändra elevers relation till matematik. Många människor har haft negativa erfarenheter av matematik, vilket leder till motvilja eller misslyckande. Denna kurs syftar till att ge elever den information de behöver för att kunna njuta av matematik.

Behandlas är ämnen som hjärnan och att lära sig matematik. Myter om matematik, tankesätt, misstag och snabbhet behandlas också. Numerisk flexibilitet, matematiska resonemang, samband, numeriska modeller ingår också i programmet. Representationerna av matematik i livet, men också i naturen och på jobbet glöms inte bort. Kursen är utformad med en aktiv engagemangspedagogik, vilket gör lärandet interaktivt och dynamiskt.

Det är en värdefull resurs för alla som vill se matematiken annorlunda. Utveckla en djupare och positiv förståelse för denna disciplin. Det är särskilt lämpligt för dem som har haft negativa erfarenheter av matematik tidigare och som vill förändra denna uppfattning.

 

Sannolikhetshantering (Stanford)

Kursen "Introduktion till sannolikhetshantering", som erbjuds av Stanford, är en introduktion till disciplinen sannolikhetshantering. Detta fält fokuserar på att kommunicera och beräkna osäkerheter i form av granskningsbara datatabeller som kallas Stokastiska Informationspaket (SIP). Denna tio veckor långa kurs kräver 1 till 5 timmars studier per vecka. Det är utan tvekan en värdefull resurs för dem som vill förstå och tillämpa statistiska metoder inom området datavetenskap.

Kursens läroplan täcker ämnen som att känna igen "Flaw of Averages", en uppsättning systematiska fel som uppstår när osäkerheter representeras av enstaka siffror, vanligtvis ett genomsnitt. Det förklarar varför många projekt är försenade, över budget och under budget. Kursen lär också ut Osäkerhetsaritmetik, som utför beräkningar med osäkra indata, vilket resulterar i osäkra utdata från vilka du kan beräkna sanna medelresultat och chanserna att uppnå specificerade mål.

Eleverna kommer att lära sig hur man skapar interaktiva simuleringar som kan delas med alla Excel-användare utan att kräva tillägg eller makron. Detta tillvägagångssätt är lika lämpligt för Python eller någon programmeringsmiljö som stöder arrayer.

Den här kursen är idealisk för dig som är bekväm med Microsoft Excel och vill fördjupa sin förståelse för sannolikhetshantering och dess tillämpning inom datavetenskap.

 

Vetenskapen om osäkerhet och data  (MIT)

Kursen "Probability - The Science of Uncertainty and Data", som erbjuds av Massachusetts Institute of Technology (MIT). Är en grundläggande introduktion till datavetenskap genom probabilistiska modeller. Denna sexton veckor långa kurs, som kräver 10 till 14 timmars studier per vecka. Det motsvarar en del av MIT MicroMasters-programmet i statistik och datavetenskap.

Den här kursen utforskar osäkerhetens värld: från olyckor på oförutsägbara finansmarknader till kommunikation. Probabilistisk modellering och det relaterade området för statistisk inferens. Är två nycklar för att analysera dessa data och göra vetenskapligt sunda förutsägelser.

Eleverna kommer att upptäcka strukturen och de grundläggande elementen i probabilistiska modeller. Inklusive slumpvariabler, deras fördelningar, medelvärden och varianser. Kursen behandlar även slutledningsmetoder. Lagarna för stora tal och deras tillämpningar, såväl som slumpmässiga processer.

Denna kurs är perfekt för dig som vill ha grundläggande kunskaper inom datavetenskap. Det ger ett heltäckande perspektiv på probabilistiska modeller. Från grundläggande element till slumpmässiga processer och statistisk slutledning. Allt detta är särskilt användbart för proffs och studenter. Särskilt inom områdena datavetenskap, teknik och statistik.

 

Computational Probability and Inference (MIT)

Massachusetts Institute of Technology (MIT) presenterar kursen "Computational Probability and Inference" på engelska. På programmet, en introduktion på mellannivå i probabilistisk analys och slutledning. Den här tolvveckorskursen, som kräver 4-6 timmars studier per vecka, är en fascinerande utforskning av hur sannolikhet och slutledning används inom så varierande områden som spamfiltrering, mobil botnavigering eller till och med i strategispel som Jeopardy och Go.

I den här kursen lär du dig principerna för sannolikhet och slutledning och hur du implementerar dem i datorprogram som resonerar med osäkerhet och gör förutsägelser. Du kommer att lära dig om olika datastrukturer för lagring av sannolikhetsfördelningar, såsom probabilistiska grafiska modeller, och utveckla effektiva algoritmer för resonemang med dessa datastrukturer.

I slutet av denna kurs kommer du att veta hur man modellerar verkliga problem med sannolikhet och hur man använder de resulterande modellerna för slutledning. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av sannolikhet eller slutledning, men du bör vara bekväm med grundläggande Python-programmering och kalkyl.

Denna kurs är en värdefull resurs för dem som vill förstå och tillämpa statistiska metoder inom datavetenskap, vilket ger ett heltäckande perspektiv på probabilistiska modeller och statistisk slutledning.

 

At the Heart of Uncertainty: MIT avmystifierar sannolikhet

I kursen "Introduktion till sannolikhet Del II: Inferensprocesser" erbjuder Massachusetts Institute of Technology (MIT) en avancerad fördjupning i sannolikhets- och slutledningsvärlden. Denna kurs, helt på engelska, är en logisk fortsättning på den första delen, som dyker djupare in i dataanalys och vetenskapen om osäkerhet.

Under en period av sexton veckor, med ett engagemang på 6 timmar per vecka, utforskar denna kurs lagarna för stora tal, Bayesianska slutledningsmetoder, klassisk statistik och slumpmässiga processer som Poisson-processer och Markovs kedjor. Detta är en rigorös utforskning, avsedd för dem som redan har en solid grund i sannolikhet.

Den här kursen sticker ut för sitt intuitiva tillvägagångssätt, samtidigt som den bibehåller matematisk rigoritet. Den presenterar inte bara teorem och bevis, utan syftar till att utveckla en djup förståelse av begrepp genom konkreta tillämpningar. Eleverna kommer att lära sig att modellera komplexa fenomen och tolka verkliga data.

Den här kursen är idealisk för proffs inom datavetenskap, forskare och studenter, och erbjuder ett unikt perspektiv på hur sannolikhet och slutledning formar vår förståelse av världen. Perfekt för dig som vill fördjupa sin förståelse för datavetenskap och statistisk analys.

 

Analytisk kombinatorik: En Princeton-kurs för att dechiffrera komplexa strukturer (Princeton)

Kursen Analytisk kombinatorik, som erbjuds av Princeton University, är en fascinerande utforskning av analytisk kombinatorik, en disciplin som möjliggör exakta kvantitativa förutsägelser av komplexa kombinatoriska strukturer. Denna kurs, helt på engelska, är en värdefull resurs för dig som vill förstå och tillämpa avancerade metoder inom kombinatorikområdet.

Denna kurs, som pågår i tre veckor och kräver cirka 16 timmar totalt, eller cirka 5 timmar per vecka, introducerar den symboliska metoden för att härleda funktionella samband mellan ordinära, exponentiella och multivariata genererande funktioner. Den utforskar också metoder för komplex analys för att härleda exakta asymptotik från ekvationerna för genererande funktioner.

Studenterna kommer att upptäcka hur analytisk kombinatorik kan användas för att förutsäga exakta kvantiteter i stora kombinatoriska strukturer. De kommer att lära sig att manipulera kombinatoriska strukturer och använda komplexa analystekniker för att analysera dessa strukturer.

Denna kurs är idealisk för dig som vill fördjupa sin förståelse för kombinatorik och dess tillämpning för att lösa komplexa problem. Det ger ett unikt perspektiv på hur analytisk kombinatorik formar vår förståelse av matematiska och kombinatoriska strukturer.