இந்த பாடத்திட்டத்தின் முடிவில், உங்களால் முடியும்:

  • ஒரு பேச்சை வாதிடவும் கட்டமைக்கவும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்
  • வாய்மொழித் தொடர்பின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்து, அதில் தேர்ச்சி பெறுங்கள்
  • குறிப்பாக உங்கள் குரலையும் அமைதியையும் நன்றாகப் பயன்படுத்தக் கற்றுக்கொள்வதன் மூலம் வெளிப்பாடாக மாறுங்கள்
  • பேச்சுத்திறனுக்கு நன்றி கூறி தன்னைத்தானே மிஞ்சி ஏற்றுக்கொள்வது

விளக்கம்

கருத்துப் பரிமாற்றத்தை கட்டுப்படுத்தும் வித்தியாசத்துடன் பேசக்கூடியவராக இருப்பது சாத்தியம்! பேச்சுத்திறன் வல்லுநர்கள், பேச்சு சிகிச்சையாளர்கள் மற்றும் திணறுபவர்கள் மூலம் சொற்பொழிவைக் கண்டறியவும்.

கல்வி நோக்கங்கள்: தகவல்தொடர்புக்கான அடிப்படைக் கூறுகளை அறிந்திருந்தால், ஒவ்வொருவரும் ஒரு நல்ல தொடர்பாளராக இருக்க முடியும் என்பதையும், பொதுவில் பேசுவது வாய்மொழியில் மட்டுமல்ல, சொல்லாத, வெளிப்பாட்டுத்தன்மை மற்றும் பொருளைப் பொறுத்தது என்பதையும் நாங்கள் நிரூபிக்க விரும்புகிறோம். நீங்கள் தைரியம் மற்றும் உங்களை மிஞ்சத் தயாராக இருந்தால், பேச்சுத்திறன் அனைவருக்கும் அணுகக்கூடியது, மேலும் உங்கள் வித்தியாசம் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களை நேர்மையுடனும் நம்பகத்தன்மையுடனும் வெளிப்படுத்த கற்றுக்கொள்ள இது உங்களை அனுமதிக்கிறது. இந்த பாடத்திட்டமானது, பேச்சுத்திறன் நுட்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மற்றும் சுய-அதிகரிப்பு ஆகியவற்றுடன் கலந்திருக்கும் போட்டியான, தடுமாறும் பேச்சுத்திறன் போட்டியின் முன்னாள் வேட்பாளர்களின் சான்றுகளால் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடைய கற்பித்தல் அணுகுமுறை: நடிப்பு மற்றும் கற்றல் மூலம்: பேச்சுத்திறன் நுட்பங்கள் மற்றும் பேசுவதற்கு விசைகளை வழங்குவதன் மூலம்; இந்த நுட்பங்களை அவர்களின் தனித்தன்மை மற்றும் வேறுபாட்டிற்கு ஏற்ப மக்களை கொண்டு வருவதன் மூலம்.

நம்முடைய சொந்த வேறுபாட்டை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும்போது பேச்சுத்திறன் தானே வருகிறது என்பதைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்.

அசல் தளத்தில் கட்டுரையை தொடர்ந்து படிக்கவும் →

அசல் தளத்தில் கட்டுரையை தொடர்ந்து படிக்கவும்

படிப்பதற்கான  விற்பனையின் அடிப்படைகள்