வகைபிரித்தல் ஒரு அடிப்படை உயிரியல் அறிவியல். ஆர்த்ரோபாட்கள் மற்றும் நூற்புழுக்கள் கிரகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான உயிரினங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன. எனவே அவர்களின் அறிவு மற்றும் அடையாளம் பல்லுயிர் பாதுகாப்பு மற்றும் மேலாண்மைக்கு பெரும் சவால்களை முன்வைக்கிறது.

  • எந்த வகையான ஆர்த்ரோபாட்கள் அல்லது நூற்புழுக்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் பூச்சிகள் பயிரிடப்பட்ட சூழல்களில் இருப்பது புதிய பூச்சிக்கொல்லி-சேமிப்பு கட்டுப்பாட்டு உத்திகளின் முன்மொழிவில் ஒரு இன்றியமையாத படியாகும்.
  • எந்த வகையான ஆர்த்ரோபாட்கள் அல்லது நூற்புழுக்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் துணை பயிரிடப்பட்ட சூழல்களில் இருப்பது பயனுள்ள உயிரியல் கட்டுப்பாட்டு உத்திகளை உருவாக்குவதற்கும், வெடிப்புகள் மற்றும் படையெடுப்புகளின் (உயிர் கண்காணிப்பு) அபாயத்தைத் தடுப்பதற்கும் அவசியம்.
  • சுற்றுச்சூழலில் எந்த வகையான ஆர்த்ரோபாட்கள் மற்றும் நூற்புழுக்கள் உள்ளன என்பதை அறிவது, அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் பட்டியலை நிறுவுவது மற்றும் பல்லுயிர் மேலாண்மை மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான உத்திகளை உருவாக்குவது சாத்தியமாகும்.

இந்த சவால்களை எதிர்கொள்ள, இந்த உயிரினங்களை அடையாளம் காணும் முறைகளில் தரமான பயிற்சி அவசியம், குறிப்பாக ஐரோப்பாவில் வகைபிரித்தல் கற்பித்தல் குறைவாக இருப்பதால், எதிர்கால வகைபிரித்தல் ஆராய்ச்சி மற்றும் உத்திகளின் வளர்ச்சியை பலவீனப்படுத்துகிறது.உயிரியல் கட்டுப்பாடு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை.
இந்த MOOC (பிரெஞ்சு மற்றும் ஆங்கிலத்தில்) 5 வார பாடங்கள் மற்றும் பிற கல்வி நடவடிக்கைகளை வழங்கும்; உரையாற்றப்பட்ட கருப்பொருள்கள் பின்வருமாறு:

  • ஆர்த்ரோபாட்கள் மற்றும் நூற்புழுக்களின் வகைப்பாடு,
  • வழக்கு ஆய்வுகள் மூலம் வேளாண் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளை நிர்வகிப்பதற்கான இந்த ஒருங்கிணைந்த கருத்துகளின் பயன்பாடு.
  • சேகரிப்பு மற்றும் பொறி முறைகள்,
  • உருவவியல் மற்றும் மூலக்கூறு அடையாள முறைகள்,

இந்த MOOC அறிவைப் பெறுவதை சாத்தியமாக்கும், ஆனால் ஒரு சர்வதேச கற்றல் சமூகத்திற்குள் பரிமாறிக்கொள்ளும். புதுமையான கற்பித்தல் முறைகள் மூலம், Montpellier SupAgro மற்றும் Agreenium கூட்டாளர்களிடமிருந்து நிபுணர்கள், ஆசிரியர்-ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்களின் உதவியுடன் உங்கள் நடைமுறை மற்றும் அறிவியல் அனுபவங்களை நீங்கள் விளம்பரப்படுத்த முடியும்.