இந்த பாடத்திட்டத்தின் முடிவில், உங்களால் முடியும்:

  • எளிய வரைபடங்களைப் பயன்படுத்தி தரவு அட்டவணைகளை சுருக்கவும் மற்றும் ஒருங்கிணைக்கவும்;
  • பல பரிமாண ஆய்வு பகுப்பாய்வுக்கு பொருத்தமான காட்சிப்படுத்தல் முறைகளைப் பயன்படுத்தவும்;
  • காரணி பகுப்பாய்வு மற்றும் வகைப்பாட்டின் முடிவுகளை விளக்கவும்;
  • சிக்கல் மற்றும் தரவு தொடர்பாக, மாறிகளின் தன்மை மற்றும் கட்டமைப்பின் படி ஒரு தரவு தொகுப்பை ஆராய்வதற்கான பொருத்தமான முறையை அங்கீகரிக்கவும்;
  • ஒரு கணக்கெடுப்புக்கான பதில்களை பகுப்பாய்வு செய்யுங்கள்;
  • உரை தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான ஒரு முறையை செயல்படுத்தவும்
  • கட்டற்ற மென்பொருளான R இல் காரணி மற்றும் வகைப்பாடு முறைகளை செயல்படுத்தவும்

சுருக்கமாக, பல பரிமாண ஆய்வு பகுப்பாய்வுகளை செயல்படுத்துதல் மற்றும் விளக்குவதில் நீங்கள் தன்னாட்சி பெற்றவராக இருப்பீர்கள்.

அசல் தளத்தில் கட்டுரையை தொடர்ந்து படிக்கவும் →

அசல் தளத்தில் கட்டுரையை தொடர்ந்து படிக்கவும்

படிப்பதற்கான  Outlook உடன் தொடங்கவும்