พิมพ์ง่าย PDF & Email

Le Mooc « Comptabilité pour tous » a pour ambition de donner à des non spécialistes l’ensemble des outils permettant d’appréhender les états comptables, les rapports d’assemblée générale, les rapports des commissaires aux comptes lors d’une fusion, d’une augmentation de capital … de manière à être pro-actif dans le management de l’entreprise. En effet, comprendre la construction des états comptables permet d’assimiler le diagnostic, de bâtir ses propres outils de pilotage et de se fixer ses propres plans de progrès : la comptabilité est l’affaire de tous !

S’affranchissant de la technique comptable (le fameux journal) pour se centrer sur l’aspect décisionnel, ce Mooc se distingue de la plupart des enseignements existant en la matière et offre un panorama complet de l’impact des différents actes que peuvent prendre les entreprises sur les comptes de bilan et de résultat

หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เครื่องมือทั้งหมดที่ช่วยให้ผู้บริหารในบริษัทสามารถ:

  • ทำความเข้าใจผลกระทบของการตัดสินใจด้านการจัดการทั้งหมดที่มีต่องบการเงิน
  • ใช้ภาษาของบุรุษและสตรีในร่างทั้งหมด และสนทนากับนายธนาคาร นักบัญชีที่ได้รับอนุญาต ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความธุรกิจ ผู้ถือหุ้น (กองทุนบำเหน็จบำนาญ)...
  • ปกป้องโครงการธุรกิจ (ตั้งโรงงานใหม่ มีเหตุผลในการลงทุน ตั้ง
อ่าน  รู้วิธีจัดการเวลาของคุณ