“mini-MOOC” นี้เป็นชุดที่สามในชุดของ MOOC ขนาดเล็กห้าชุด เป็นการเตรียมการทางฟิสิกส์ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา

สาขาฟิสิกส์ที่เข้าใกล้ใน MOOC ขนาดเล็กนี้คือคลื่นกล นี่จะเป็นโอกาสสำหรับคุณที่จะใช้แนวคิดที่สำคัญของโปรแกรมฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณจะใคร่ครวญวิธีการที่ใช้ในฟิสิกส์ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างขั้นตอนการทดลองหรือระหว่างขั้นตอนการสร้างแบบจำลอง คุณยังจะได้ทำกิจกรรมที่สำคัญมากในระดับอุดมศึกษา เช่น การแก้ปัญหา "เปิด" และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในภาษา Python

อ่านบทความต่อที่เว็บไซต์เดิม →