ระยะเวลาลาคลอดตามกฎหมาย

หญิงตั้งครรภ์ได้รับประโยชน์จาก การลาคลอด อย่างน้อย 16 สัปดาห์

ระยะเวลาการลาคลอดอย่างน้อย:

6 สัปดาห์สำหรับการลาก่อนคลอด (ก่อนคลอด); 10 สัปดาห์สำหรับการลาหลังคลอด (หลังคลอด)

อย่างไรก็ตามระยะเวลานี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กในอุปการะและจำนวนเด็กในครรภ์

คนท้อง: ห้ามการจ้างงาน

ใช่ภายใต้เงื่อนไขบางประการคุณสามารถยอมรับ ...