พิมพ์ง่าย PDF & Email

Vous êtes représentant du personnel ou mandataire syndical depuis au moins 5 ans ? Valorisez votre parcours et préparez votre projet de transition professionnelle grâce à la certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical. Pour mettre toute les chances de votre côté, un accompagnement sur-mesure vous est proposé par l’Afpa.

Qu’est-ce que la certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical ?

Créée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, cette certification permet de โชว์ฝีมือ ได้มาระหว่างดำรงตำแหน่งของคุณในฐานะ ตัวแทนพนักงานหรือตัวแทนสหภาพแรงงาน.

แสดงความคิดเห็น?

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคุณ ความสำเร็จและแรงจูงใจของคุณ เลือกใบรับรองความสามารถทางวิชาชีพ (CCP) อย่างน้อยหนึ่งใบ สอดคล้องกับความสำเร็จที่คุณต้องการได้รับการยอมรับ

Encadrement et animation d’équipe Assistance dans la prise en charge de projet Mise en œuvre d’un service de médiation sociale Gestion et traitement de l’information Prospection et négociation commerciale Suivi de dossier social d’entreprise.

CCP แต่ละอันมีค่าเทียบเท่ากับ a . อย่างน้อยหนึ่งรายการ bloc de compétences d’un titre professionnel. En

อ่าน  เพิ่มการเข้าชมไซต์ของคุณฟรี