เมื่อจบหลักสูตรนี้ คุณจะสามารถ:

  • ระบุความท้าทายด้านการเคลื่อนไหวในปัจจุบันและอนาคต
  • ถอดรหัสด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย
  • ร่างภาพรวมของผู้มีบทบาทในการกำกับดูแล แนวทางแก้ไข ตลอดจนต้นทุนและแหล่งเงินทุนสำหรับการเคลื่อนย้าย
  • วางองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า

รายละเอียด

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการขนส่งสาธารณะเป็นนโยบายการเคลื่อนย้ายสาธารณะ ความท้าทายของนโยบายสาธารณะนี้ การนำเสนอ LOM เครื่องมือและความคิดริเริ่มที่มีอยู่ MOOC นี้จะให้ความรู้ที่จำเป็นแก่คุณเพื่อทำความเข้าใจกับความท้าทายในปัจจุบันและความคิดริเริ่มที่มีอยู่เพื่อตอบสนองต่อพวกเขา .