บริษัท ที่มีพนักงาน 50 ถึง 250 คนมีเวลาคำนวณเพียงไม่กี่วัน ดัชนีความเท่าเทียมทางเพศ. เครื่องมือนี้สร้างขึ้นภายใต้กฎหมายวันที่ 5 กันยายน 2018 เพื่ออิสระในการเลือกอนาคตทางวิชาชีพช่วยให้นายจ้างสามารถวัดว่าพวกเขายืนอยู่ในจุดใดในพื้นที่นี้

ในรูปแบบของคะแนนจาก 100 ดัชนีประกอบด้วยสี่เกณฑ์ - ห้าสำหรับ บริษัท ที่มีพนักงานมากกว่า 250 คน - ซึ่งประเมินความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย: ช่องว่างการจ่ายเงิน (40 คะแนน) ความแตกต่างในการกระจายของ เพิ่มขึ้นรายปี (20 คะแนน) จำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นจากผลตอบแทนจากการลาคลอด (15 คะแนน) ตำแหน่งของผู้หญิงใน 10 อันดับที่ได้รับค่าจ้างสูงสุด (10 คะแนน) และสำหรับ บริษัท ที่มีพนักงานมากกว่า 250 คนความแตกต่างใน การแจกโปรโมชั่น (15 คะแนน)

les SMEs ที่มีพนักงานอย่างน้อย 50 คน มีเวลาถึงวันที่ 1 มีนาคมในการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของพวกเขาและสื่อสารกับคณะกรรมการสังคมและเศรษฐกิจ (CES) รวมถึงผู้ตรวจแรงงาน (Direccte หรือ Dieccte) ภาระผูกพันนี้เกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีอย่างน้อย 1

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของคุณ