พิมพ์ง่าย PDF & Email

Les parents qui apprennent que leur enfant souffre d’une pathologie chronique ou d’un cancer peuvent désormais bénéficier d’un congé spécifique d’une durée de 2 jours. Une loi promulguée le 18 décembre 2021 au วารสารทางการ ให้รูปแบบแรกของมาตรการนี้

อ่าน  การฝึกอบรมพนักงานใหม่จุดเริ่มต้นของการต่ออายุมืออาชีพ