พิมพ์ง่าย PDF & Email

เมื่อจบหลักสูตรนี้ คุณจะสามารถ:

  • พื้นฐานของการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัล
  • Les éléments indispensables pour la conception d’un cours en ligne accessible
  • วิธีเตรียม MOOC ของคุณอย่างครอบคลุม

รายละเอียด

MOOC นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัล และทำให้ผู้ออกแบบเนื้อหาด้านการศึกษาทุกคนสามารถสร้างหลักสูตรออนไลน์ที่เข้าถึงได้สำหรับผู้เรียนจำนวนมากที่สุด โดยไม่คำนึงถึงบริบทการท่องเว็บและความทุพพลภาพของพวกเขา คุณจะพบกุญแจสู่แนวทางในการนำไปใช้ ตั้งแต่กำเนิดโครงการ MOOC จนถึงสิ้นสุดการเผยแพร่ ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้งานได้จริง เพื่อให้สามารถผลิต MOOC ที่เข้าถึงได้

อ่าน  ให้ความช่วยเหลือนายจ้างในการวิจัยและดำเนินการแก้ไขปัญหาการคงไว้งานสำหรับคนงานพิการ