MOOC "สันติภาพและความมั่นคงในแอฟริกาที่พูดภาษาฝรั่งเศส" ​​ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับวิกฤตการณ์หลักและเสนอการตอบสนองต่อความท้าทายที่เกิดจากปัญหาสันติภาพและความมั่นคงในทวีปแอฟริกา

MOOC ทำให้สามารถรับความรู้พื้นฐานแต่ยังรวมถึงความรู้ด้วย เช่น เกี่ยวกับการจัดการวิกฤต การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (OMP) หรือการปฏิรูประบบรักษาความปลอดภัย (RSS) เพื่อจัดฝึกอบรมด้านเทคนิค และมิติความเป็นมืออาชีพในการเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพโดยคำนึงถึงความเป็นจริงของแอฟริกา

รูปแบบ

MOOC มีระยะเวลามากกว่า 7 สัปดาห์ โดยมีทั้งหมด 7 เซสชัน คิดเป็นบทเรียน 24 ชั่วโมง โดยต้องใช้เวลาทำงานสามถึงสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์

มันหมุนรอบสองแกนต่อไปนี้:

– สภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยในแอฟริกาที่พูดภาษาฝรั่งเศส: ความขัดแย้ง ความรุนแรง และอาชญากรรม

– กลไกการป้องกัน การจัดการ และการแก้ปัญหาความขัดแย้งในแอฟริกา

แต่ละเซสชันมีโครงสร้างดังนี้: แคปซูลวิดีโอ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบเพื่อช่วยให้คุณคงไว้ซึ่งแนวคิดหลักและแหล่งข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร: หลักสูตร บรรณานุกรม แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่มีให้สำหรับผู้เรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทีมการสอนและผู้เรียนจะดำเนินการภายในกรอบของฟอรัม จะมีการจัดสอบปลายภาคเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตร ในบทสรุป เราจะหารือถึงองค์ประกอบที่คาดหวังและความท้าทายในอนาคตในแง่ของสันติภาพและความมั่นคงในทวีปโดยทั่วไป

อ่านบทความต่อที่เว็บไซต์เดิม →