พิมพ์ง่าย PDF & Email

นิยามใหม่ของการล่วงละเมิดทางเพศในประมวลกฎหมายแรงงาน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการตรวจสอบและป้องกันสุขภาพของพนักงานภายในบริษัท การเพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรมสำหรับพนักงานที่ได้รับการเลือกตั้ง เป็นต้น กฎหมายของวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2021 เพื่อเสริมสร้างการป้องกันในด้านอาชีวอนามัยมีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคม 31, 2022. บริการ -Public.fr ร่างบทบัญญัติหลัก

อ่าน  ใช้กิจกรรมบางส่วนในระยะยาวตามข้อตกลงร่วมกัน