MOOC นี้มุ่งเป้าไปที่นักเรียนที่เตรียมตัวสอบเข้าสำหรับการศึกษาด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตอื่นๆ นักศึกษาในอนาคตในสาขาเคมี เภสัชศาสตร์ ชีววิทยา ธรณีวิทยา หรือวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถเติมเต็มข้อบกพร่องที่สังเกตได้ในช่วงเริ่มต้นของการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยเร็วที่สุด สุดท้ายนี้จะช่วยให้ทุกคนที่อยากรู้อยากเห็นเข้าใจโลกรอบตัวได้ดีขึ้นและค้นพบรากฐานของวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ ในตอนท้ายของ MOOC นี้ ผู้เข้าร่วมจะสามารถเชื่อมโยงคุณลักษณะมหภาคของสสารกับพฤติกรรมของอะตอมและโมเลกุล และพวกเขาจะเชี่ยวชาญพื้นฐานของเคมีเชิงปริมาณ สมดุลเคมี และปฏิกิริยารีดอกซ์

MOOC นี้มุ่งเป้าไปที่นักเรียนที่เตรียมตัวสอบเข้าสำหรับการศึกษาด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตอื่นๆ นักศึกษาในอนาคตในสาขาเคมี เภสัชศาสตร์ ชีววิทยา ธรณีวิทยา หรือวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถเติมเต็มข้อบกพร่องที่สังเกตได้ในช่วงเริ่มต้นของการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยเร็วที่สุด สุดท้ายนี้จะช่วยให้ทุกคนที่อยากรู้อยากเห็นเข้าใจโลกรอบตัวได้ดีขึ้นและค้นพบรากฐานของวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ