CRPE สามารถทำได้ในบริษัทของพนักงานหรือในบริษัทอื่น ในทั้งสองกรณี การดำเนินการตาม CRPE จะขึ้นอยู่กับ:

ของ การประชุม ลงนามโดยลูกจ้าง นายจ้าง และกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือกองทุนประกันสังคมทั่วไป แล้วแต่กรณี
และ ภาคผนวกในสัญญาจ้าง ลงนามโดยพนักงาน

ข้อตกลงถูกส่งโดยกองทุนประกันสุขภาพหลักหรือกองทุนประกันสังคมทั่วไป แล้วแต่กรณี เพื่อส่งข้อมูลไปยังผู้อำนวยการภูมิภาคด้านเศรษฐกิจ การจ้างงาน แรงงาน และความสามัคคี (DREETS)

ข้อมูลต่อไปนี้รวมอยู่ในข้อตกลงการฝึกอบรมวิชาชีพใหม่ของบริษัท:

Le จำนวนเงินชดเชย จ่ายให้กับพนักงาน ค่าตอบแทนนี้ต้องไม่น้อยกว่าค่าตอบแทนของพนักงานก่อนที่จะหยุดก่อน CRPE
La ส่วนของค่าตอบแทนที่นายจ้างจ่ายให้ (หรือโดยบริษัทเจ้าบ้านขึ้นอยู่กับว่า CRPE ดำเนินการภายในบริษัทของพนักงานหรือในบริษัทอื่น)
La เศษส่วนของค่าตอบแทนที่ กปปส. หรือ กปปส ขึ้นอยู่กับกรณี จำนวนเงิน