เมื่อสิ้นสุดหลักสูตรการฝึกอบรม การระงับสัญญาของพนักงานจะสิ้นสุดลง เขาจึงกลับไปทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

ในบริบทนี้ พนักงานสามารถมองหาบริษัทจัดหางานในสาขาการฝึกอบรมขึ้นใหม่ต่อไปได้ต่อไป หากเขาไม่ได้รับประโยชน์จากงานในระหว่างหลักสูตรการฝึกอบรม