Le ผู้อ้างอิงความพิการ ได้รับแจ้งจากนายจ้างขององค์กรในการเยี่ยมชมครั้งนี้และอาจเข้าร่วมได้ขึ้นอยู่กับการยอมรับของพนักงาน เขาจะไม่สามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์ทางการแพทย์และการตรวจร่างกายของพนักงานได้ แต่จะอภิปรายเกี่ยวกับมาตรการส่วนบุคคลใด ๆ สำหรับการปรับเปลี่ยน การปรับตัว หรือการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและ/หรือกำหนดการเท่านั้น

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  ข้อตกลงร่วม: เมื่อพนักงานได้รับค่าจ้างเฉพาะค่าทิป เขาสามารถเรียกร้องค่าล่วงเวลาได้หรือไม่?