CDD: ตอบสนองความต้องการเฉพาะและชั่วคราว

การใช้สัญญาระยะยาว (CDD) อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดโดยประมวลกฎหมายแรงงาน ห้ามมิให้ใช้สัญญาระยะยาวเพื่อเติมเต็มงานถาวร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาระยะยาวสามารถใช้สำหรับ:

การเปลี่ยนพนักงานที่ขาดงาน การจ้างงานตามฤดูกาลหรือตามประเพณี หรือในกรณีที่มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นชั่วคราว สัญญาระยะยาว: การประเมินความเป็นจริงของกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นชั่วคราว

กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นชั่วคราวหมายถึงการเพิ่มขึ้นแบบ จำกัด เวลาในกิจกรรมปกติของธุรกิจของคุณตัวอย่างเช่นคำสั่งซื้อพิเศษ ในการจัดการกับสิ่งนี้คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากสัญญาระยะยาวสำหรับการเพิ่มกิจกรรมชั่วคราว (รหัสแรงงาน, ศิลปะ. L. 1242-2)

ในกรณีที่มีข้อพิพาทคุณต้องสร้างความเป็นจริงของเหตุผล

ตัวอย่างเช่นคุณต้องแสดงหลักฐานที่พิสูจน์การเพิ่มขึ้นชั่วคราวของกิจกรรมปกติเพื่อให้ผู้พิพากษาสามารถประเมินความเป็นจริงของการเพิ่มขึ้นนี้ในช่วงเวลาของสัญญาจ้างงานระยะยาวที่สรุปได้

ในคดีที่ถูกตัดสินโดยศาล Cassation พนักงานคนหนึ่งซึ่งได้รับการว่าจ้างตามสัญญาระยะยาวสำหรับการเพิ่มแพลตฟอร์มโทรศัพท์ชั่วคราวได้ร้องขอให้มีการจัดประเภทสัญญาใหม่เป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนด