Nagpapadala ang empleyado sa kanyang employer ng kahilingan sa leave sa loob ng balangkas ng isang PTP sa pinakahuling 120 araw bago magsimula ang aksyon sa pagsasanay kapag nagsasangkot ito ng tuluy-tuloy na pagkaantala ng trabaho ng hindi bababa sa anim na buwan. Kung hindi, ang kahilingang ito ay dapat ipadala nang hindi lalampas sa 60 araw bago magsimula ang aksyon sa pagsasanay.

Ang benepisyo ng hiniling na bakasyon ay hindi maaaring tanggihan ng employer lamang sa kaganapan ng hindi pagsunod ng empleyado sa mga kondisyong nabanggit sa itaas. Gayunpaman, ang pagpapaliban ng bakasyon ay maaaring ipataw kung sakaling magkaroon ng masasamang kahihinatnan para sa produksyon at operasyon ng kumpanya, o kung ang proporsyon ng mga empleyado na sabay-sabay na lumiban sa ilalim ng leave na ito ay kumakatawan sa higit sa 2% ng kabuuang workforce ng establishment.

Sa kontekstong ito, ang tagal ng professional transition leave, na naaayon sa isang panahon ng trabaho, ay hindi maaaring bawasan mula sa tagal ng taunang bakasyon. Ito ay isinasaalang-alang sa pagkalkula ng seniority ng empleyado sa loob ng kumpanya.

Ang empleyado ay napapailalim sa isang obligasyon ng pagdalo bilang bahagi ng kanyang kurso sa pagsasanay. Ibinibigay niya ang kanyang employer ng katibayan ng pagdalo. Isang empleyado na, nang walang dahilan