Ang pinangangasiwaang pagsubok ay naglalayon sa mga empleyado, kabilang ang mga pensiyonado na may kapansanan walang trabaho, kabilang ang mga apprentice, pansamantalang manggagawa at mga nagsasanay sa bokasyonal na pagsasanay.
Dapat tandaan na ang pinangangasiwaang pagsubok ay bukas din sa mga empleyado na bumalik sa part-time na trabaho para sa mga therapeutic na dahilan o sa adapted o part-time na trabaho.